Konferencja „Alkohol a przemoc w rodzinie”

Zapraszamy na konferencję pn. „Alkohol a przemoc w rodzinie” organizowaną przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, która odbędzie się w dniu  10 kwietnia 2019 r. w auli Urzędu Miasta Zielona Góra przy ulicy  Długiej 13. Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Miasta Zielona Góra pan Janusz Kubicki oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan Krzysztof Brzózka.
Uczestnicy i zaproszeni goście zostaną przywitani przez kierownika Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom panią Lucynę Poźniak. Część dydaktyczną otworzy wykład pani Kamilli Obuchowskiej z Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA pt. „Specyfika funkcjonowania osoby doznającej przemocy  w rodzinie. Dlaczego ofiary przemocy pozostają w krzywdzących je związkach? Mechanizmy przemocy i ich wpływ na ofiary.” Kolejna prelekcja pt. „Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty na wybranych przykładach” zostanie wygłoszona przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Marlenę Narewską, która od wielu lat zajmuje się tą problematyką. Wykład pani Alicji Czeszyk, z-cy Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pod  tytułem „Spotkanie ze sprawcą przemocy – perspektywa programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” zaprezentuje drugą stronę problemu – jak postępować z tymi, którzy krzywdzą. „Standardy pomocy dzieciom krzywdzonym na przykładzie działań Centrum Pomocy Dzieciom” przedstawi pani Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” z Głogowa .
Konferencję zakończy wykład pani Anity Kucharskiej-Dziedzic, prezeski Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA „Pomoc kobietom i dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem i wynikającą z niego przemocą na terenie Zielonej Góry”.
 

Comments Closed