Uruchamiamy nabór do projektu wsparcia dla osób z problemami psychicznymi

godrevy2Z radością informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację projektu „Do przodu- program wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” współfinansowanego przez Zarząd Województwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób mieszkańców Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zmagających się z problemami psychicznymi, ciepiących na depresję i zaburzenia psychiczne oraz rodzin tych osób.

W ramach projektu dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oferujemy:

  • konsultacje psychiatryczne
  • możliwość udziału w terapii grupowej
  • indywidualne sesje terapeutyczne z psychologiem i psychoterapeutą

Dla członków rodzin osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zaplanowaliśmy:

  • uczestnictwo w grupie wsparcia z terapeutą
  • indywidualne konsultacje terapeutyczne z psychologiem i psychoterapeutą
  • konsultacje lekarza psychiatry

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub bycie rodzicem/opiekunem osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi z orzeczoną niepełnosprawnością.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 662 070 336

19143238_1566666166685702_1540855873850485614_o

Przedstawiciele LSPS z wizytą studyjną w Grecji

 W ramach udziału w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”  przedstawiciele Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej gościli jako członkowie Programu Mobilności Ponadnarodowej w siedzibie organizacji Mediaterranea w Salonikach. Podczas 5 dniowego pobytu nasi gospodarze prezentowali nam swoje osiągnięcia w zakresie pracy i kształcenia pozaformalnego młodzieży, omówili jak wygląda kondycja ngo w Grecji, w jaki sposób organizacje są finansowane, przedstawili możliwości współpracy w ramach programów ponadnarodowych pomiędzy naszymi organizacjami. Odwiedziliśmy także jedną z największych organizacji w kraju Y.M.C.A Thessaloniki. http://www.snf.org/en/grants/grantees/y/ymca-thessaloniki/program-support-equipment/

Więcej o organizacji nas goszczącej pod adresem: https://www.facebook.com/mediaterranea/

Reintegracja_large

Rusza kolejna edycja konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”

Konkurs, skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.

Celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych.

Więcej informacji na stronie:

http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Inauguracja-Kampanii-spolecznej-LUBUSKI-WLACZNIK.-Lider-Biznesu-Spolecznego

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowało badania pt. Młodzież 2016

logoBadanie przeprowadzone zostało przez Fundację CBOS w grudniu 2016 roku na grupie 1124 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Internet

Obecność młodzieży w Internecie jest czymś powszechnym: niemal wszyscy badani (99%) mają do niego dostęp w domu, prawie wszyscy (97%) korzystają z sieci za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W sieci spędzają przeciętnie cztery godziny na dobę – o godzinę więcej niż trzy lata temu. Aktywność online jest w znacznym stopniu zdeterminowana przez płeć: chłopcy częściej grają w gry sieciowe i hazardowe bądź śledzą witryny związane z własnymi zainteresowaniami, dziewczęta natomiast w większym stopniu koncentrują się na kontaktach towarzyskich, nauce, odwiedzaniu sklepów internetowych oraz śledzeniu blogów. Trzy czwarte uczniów to przeciętni internauci, w przypadku jednej piątej korzystanie z sieci generuje problemy związane z jej nadużywaniem, natomiast czterech młodych ludzi na stu przejawia symptomy uzależnienia. Problem ten dotyczy przede wszystkim tych, którzy spędzają w Internecie więcej niż sześć godzin dziennie; symptomy uzależnienia od Internetu częściej niż przeciętnie przejawiają respondenci, dla których główną aktywnością w sieci jest udział w grach hazardowych.

Hazard

W stosunku do 2013 r. wzrosło zainteresowanie młodych ludzi hazardem. Najwyższy wzrost odsetka graczy notujemy w odniesieniu do gier liczbowych innych niż Lotto, w których bierze obecnie udział blisko co piąty młody człowiek. Najistotniejszym czynnikiem różnicującym udział młodzieży w grach na pieniądze jest płeć: uczestniczy w nich więcej chłopców niż dziewcząt. Przeciętny deklarowany koszt gry w ciągu 2016 roku kształtuje się na poziomie 187 zł a średnia wartość „zysku” (wygranej) to 403 zł. Większość młodych graczy ma subiektywne poczucie finansowej „opłacalności” hazardu: spośród ogółu grających blisko 2/3 deklaruje wyższe wygrane niż nakłady na grę w skali roku. Odsetek graczy przekonanych o dodatnim bilansie finansowym gry wzrósł w stosunku do 2013 r. o 8 punktów procentowych. Zaobserwowanemu wzrostowi zainteresowania młodzieży grami na pieniądze towarzyszy wzrost zagrożenia uzależnieniem od hazardu. W stosunku do 2013 r. zwiększył się zarówno odsetek młodych ludzi zdradzających symptomy ryzykownej gry (o 6,5 punktu procentowego), jak i tych, którzy są w grupie wysokiego ryzyka uzależnienia (z 4,5% do 6,0%). Zagrożenie realnym problemem z hazardem dotyczy w zdecydowanie większym stopniu chłopców niż dziewcząt. Istnieje związek problematycznego hazardu z uzależnieniem od Internetu: co piąty młody człowiek wykazujący symptomy zagrożenia uzależnieniem od gier na pieniądze jest jednocześnie w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od Internetu.

Substancje psychoaktywne

Jednym z głównych elementów badania „Młodzież” jest pomiar używania substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. Wyniki ostatniego badania wskazują, że zbliżony do poprzedniego pomiaru odsetek uczniów deklaruje niepalenie papierosów (59%). Nastąpił jednak wzrost odsetka niepalących wśród chłopców, natomiast wśród dziewcząt – odnotowano jego spadek. W badaniu zrealizowanym w 2016 r., podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki. 72% uczniów deklarowało, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie przynajmniej raz piło piwo, 63% – wódkę i inne mocne alkohole, a 41% – wino. W porównaniu z pomiarem z 2013 r. nastąpił spadek odsetka uczniów sięgających po wódkę (o 5 punktów procentowych), natomiast odnotowano wzrost odsetka młodzieży sięgającej po wino (o 6 punktów procentowych) – w przypadku picia piwa nie zaobserwowano bez zmian. Od 1992 r. młodzież jest pytana również o używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku. Dla porównania: w 1992 r. używanie narkotyków deklarowało 5% badanych, zaś w 2016 r. – 17%. Biorąc jednak pod uwagę dwa ostatnie pomiary, odsetek uczniów deklarujących używanie narkotyków pozostaje na podobnym poziomie – 18% w 2013 r. i wspomniane 17% w 2016 r. Dodatkowo młodzi respondenci od 2008 r. są pytani o używanie konkretnych substancji wyszczególnionych w ankiecie. Jak pokazują wyniki ostatniego badania 42% respondentów deklaruje, że kiedykolwiek w życiu używało marihuanę i haszysz, co stanowi niewiele większy odsetek badanych deklarujących powyższe w 2013 r. (40%). W przypadku amfetaminy odsetek deklarujących jej używanie pozostaje na takim samym poziomie – w obu pomiarach jest to 7%. W kwestii „dopalaczy” odnotowano natomiast spadek używania tych substancji. Odsetek badanych, którzy eksperymentowali z „dopalaczami” w 2016 r. jest na takim samym poziomie, jak w pomiarze z 2008 r.: 3,5%, co stanowi trzykrotny spadek w porównaniu do wyników pomiaru z 2010 r. Do używania „dopalaczy” w ciągu ostatniego roku przyznał się 1% badanych, podobnie jak do ich używania w ciągu ostatniego miesiąca. Wyniki ostatniego pomiaru nie wskazują na zmiany w dostępności narkotyków, z wyjątkiem „dopalaczy”, których zdobycie jest obecnie trudniejsze.

Szczegółowy raport z badania dostępny jest na stronie:

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1147316

z21666115V,Biblioteka-UZ--19-kwietnia-2017-r--Debata--Zdrowie

Konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim- stan obecny i perspektywy”

19 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim miała miejsce debata „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim- stan obecny i perspektywy”. W debacie udział wzięli specjaliści, którzy pochylili się nad wynikami badań przeprowadzonych na prawie 500 gimnazjalistach z woj. lubuskiego i wielkopolskiego.

Występowanie chorób psychicznych jest coraz częstszym zagadnieniem poruszanym w obszarze zdrowia publicznego, głównie z powodu ciągłego wzrostu liczby osób dotkniętych tym problemem. Wzrost ryzyka zachorowań jest związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz.

W 2015 roku z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w poradniach o profilu psychiatrycznym (bez poradni psychologicznych) na terenie województwa lubuskiego leczono 2 469 dzieci (w wieku 0-18 lat, tj. o 14,6% więcej niż w roku 2014). W 2015r. po raz pierwszy leczeniem ambulatoryjnym z zaburzeniami psychicznymi objęto 1 660 dzieci i młodzieży w  wieku 0 – 18 lat (o 49,8% więcej niż w roku 2014).

W lutym 2017 r. Rada Ministrów ustanowiła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, w którym określono strategię działań mających na celu:

  •  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
  •  kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w  szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Ponadto Program określa dla poszczególnych podmiotów zadania realizujące jakim jest m.in. upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Zaznaczyć należy także, że zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. ustalono Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Lubuskiego, które określają następujące zadania:

  •  rozwój pozaszpitalnych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, którego celem jest dążenie do nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej  stawiającego na leczenie środowiskowe, opiekę nad chorym w jego otoczeniu, co wymaga silnego rozwoju placówek pozaszpitalnych jako miejsce podstawowego leczenia i opieki nad pacjentem,
  •  opracowywanie i realizacja kompleksowych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, a także działania na rzecz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem: uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i dopalaczy oraz depresji i przemocy.

Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży jest lek. med. Krystyna Matecka – Ryngier.

Konferencja „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki”

 

Świetlice_2017_program_04.03.2017r-1-724x1024W dniu 1 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt.: „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki” .

W imieniu organizatorów Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wychowawców świetlic szkolnych, dyrektorów szkół, decydentów lokalnych, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników naukowych, metodyków ds. opieki i wychowania w świetlicach szkolnych zapraszamy do wzięcia udziału.

Szczegółowe i aktualizowane informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://www.zpoir.wpps.uz.zgora.pl/?page_id=574

Wyniki badania osób bezdomnych w województwie lubuskim

new_logo_luwNa stronie Wojewody Lubuskiego ukazał się raport z Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
W woj. lubuskim badanie zostało przeprowadzone we wszystkich gminach przy współpracy m.in.: pracowników socjalnych, policji, straży miejskiej lub gminnej oraz pracowników wielu instytucji i organizacji pozarządowych.
W naszym województwie wg badania znajduje się 886 osób bezdomnych, z tego 745 to mężczyźni, 111 to kobiety oraz 30 dzieci. Osoby te najczęściej przebywają w placówkach t.j. noclegownie, schroniska, ogrzewalnie.
Najwięcej osób bezdomnych przebywa w miastach: w Zielonej Górze 205 osób (23,13% ogółu bezdomnych) i w Gorzowie Wlkp. 181 osób (20,42% ogółu bezdomnych).
Szczegółowy raport z badania dostępny jest na stronie:

Trwa kampania przeciwko przemocy w rodzinie „Wybieram pomoc”

menu5-bg1 marca 2017 r. ruszyła kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc. Kampania prowadzona na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest realizowana w różnych środkach masowego przekazu. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy.

Więcej informacji o kampanii, jak również informacje o sposobach uzyskania pomocy, prawach osób doznających przemocy, obowiązkach służb i instytucji powołanych do prowadzenia działań prewencyjnych, pomocowych wobec ofiar oraz oddziaływań wobec sprawców przemocy można uzyskać na stronach internetowych: www.wybierampomoc.pl,

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

help001Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego to serwis internetowy, który skupia informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie w naszej okolicy, miejscowości i powiecie.

Mapa zawiera informacje o poradach świadczonych przez różne instytucje organizacje pozarządowe, Biura Porad Obywatelskich, Biura Obsługi Interesantów w Sądach, biura poselskie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itd.

Warto sprawdzić gdzie w naszej najbliższej okolicy oferowana jest pomoc prawna:

http://www.mapaporadnictwa.pl/?main=start

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem- dyżury specjalistów.

157-86308W dniach 20-26.02.2017 roku obchodzimy kolejny raz Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to ogólnopolska akcja informacyjna, związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Do akcji przyłączamy się również my- pod numerem tel 796 898 425 przyjmujemy zapisy na konsultacje psychologa, psychoterapeuty i mediatora- specjalistów działających w Lubuskiem Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej.

Poniżej grafik dyżurów policjantów, psychologów i specjalistów z powiatu zielonogórskiego.

http://zgora.lubuska.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/20143,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html