Poradnik do pobrania- Pierwsza Pomoc Emocjonalna

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Pierwsza Pomoc Emocjonalna zawiera wskazówki dotyczące podejmowania przez dorosłych różnorodnych interwencji wobec dzieci i nastolatków w kryzysie emocjonalnym. Opisywane w poradniku zagadnienia obejmują wiedzę jak rozpoznać kryzys emocjonalny u młodej osoby, jak się z nią komunikować oraz jak budować pozytywne relacje. Atutem poradnika jest jego praktyczny wymiar pozwalający na natychmiastowe zastosowanie wskazówek podczas codziennego kontaktu z dziećmi i młodzieżą.
Poradnik do pobrania na stronie:
https://wspierajacaszkola.pl/doc/pierwsza-pomoc-emopcjonalna.pdf

Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresja. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja, na którą obecnie cierpi ponad 350 milionów osób, w 2020 roku stanie się drugim po chorobach układu krążenia największym problemem zdrowotnym na świecie. Mimo, że istnieją skuteczne metody leczenia depresji, to korzysta z nich mniej niż 50%, a w niektórych państwach mniej niż 10% chorych. Najgroźniejszym objawem depresji są myśli samobójcze. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja może być przyczyną aż 800 000 samobójstw rocznie.

Z raportu opublikowanego w 2015 roku przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że na depresję choruje blisko 40 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, a rozpowszechnienie tej choroby waha się w zależności od poszczególnych państw członkowskich od 3,8% do 6,3%. Szacuje się, że w Polsce na depresje cierpi ponad 1,5 miliona ludzi, ale tylko 1 na 3 osoby chore korzysta z profesjonalnego leczenia. Tak niski odsetek osób leczących się z powodu depresji w Polsce wynika nie tylko z ograniczonego dostępu do specjalistów, ale także z lęku przed społecznym napiętnowaniem z powodu choroby. Niestety wciąż panuje powszechne przekonanie, że korzystanie z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej jest powodem do wstydu.

Nieleczona depresja często prowadzi do samobójstwa. Z policyjnych raportów wynika, że w 2014 roku w Polsce odebrało sobie życie 6156 osób, a w całej Unii Europejskiej ponad 128 000 osób. Te zatrważające statystyki mają związek z bardziej złożonymi problemami społecznymi, takimi jak bezrobocie, trudna sytuacja ekonomiczna, uzależnienia oraz niedostatecznym dostępem do profesjonalnej pomocy medycznej i psychologicznej.

Depresja jest chorobą całego organizmu i podobnie jak nadciśnienie, cukrzyca czy inna choroba przewlekła może być diagnozowana i skutecznie leczona – mówi Paweł Zegarow, psycholog z Zakładu Gerontologii Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10) w zależności od charakteru i nasilenia objawów wyróżnia się trzy rodzaje depresji:  łagodną, umiarkowaną i ciężką. Do podstawowych objawów klinicznych pierwszego epizodu depresyjnego należą:

obniżony nastrój (smutek, przygnębienie), utrata zainteresowania działaniami (zobojętnienie emocjonalne, niezdolność do przeżywania przyjemności), osłabienie energii (szybsze męczenie się i utrzymujące się uczucie zmęczenia). U wielu osób cierpiących z powodu depresji występują liczne, ale mniej typowe objawy: zaburzenia snu, obniżenie libido, myśli samobójcze, problemy z koncentracją uwagi, utrata wiary w siebie, nieadekwatne poczucie winy, spowolnienie psychoruchowe, wzmożony lub zmniejszony apetyt, który prowadzi do zauważalnych zmian w masie ciała.

Wiele osób chorujących na depresję doświadcza również nadmiernego lęku oraz przykrych objawów somatycznych, takich jak kołatanie serca, duszności, drżenie ciała, zawroty głowy, które nie znajdują medycznego wyjaśnienia.

Depresja nie jest tylko chorobą ludzi starszych. Depresja, często utożsamiana ze smutkiem istotnie różni się od typowych zmian nastroju, których większość z nas doświadcza na skutek niepomyślnych zdarzeń. Jest niezwykle przykrym i długotrwałym stanem, który w zależności od nasilenia może całkowicie dezorganizować życie zawodowe, rodzinne i społeczne.

Osoba cierpiąca z powodu depresji często czuje się bezwartościowa, pesymistycznie ocenia swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.  Ponadto doświadcza długotrwałego (powyżej 2 tygodni) obniżenia nastroju z towarzyszącym przez większość dnia uczuciem rozdrażnienia, pustki, zobojętnieniem i wszechogarniającego smutku. Trudność w panowaniu nad swoimi emocjami i drażliwy nastrój są nie tylko źródłem cierpienia dla samego chorego, ale także dla osób z jego najbliższego otoczenia. Stopniowe wycofywanie się z życiowej aktywności może prowadzić do całkowitej utraty zdolności do podejmowania najprostszych decyzji czy też podejmowania czynności higienicznych.

Dobre samopoczucie jest ważne dla ludzi w każdym wieku. Niestety w społeczeństwie wciąż panuje przekonanie, że depresja jest chorobą ludzi starszych, a stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności jest „normalna” wraz z wiekiem – mówi Paweł Zegarow, psycholog.

Tymczasem problem zaburzeń nastroju dotyczy głównie ludzi młodych w wieku 30-45 lat. Szacuje się, że blisko 15% osób dorosłych po 60 roku życia cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Dodatkowo zaburzenia te wraz z zaburzeniami neurologicznymi stanowią 6,6% całkowitej niesprawności w tej grupie wiekowej.

Depresja zwiększa prawdopodobieństwo zgonu z powodu choroby serca. Niska świadomość społeczna znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań przeprowadzonych przez Mental Health America. Okazuje się, że 67% osób w wieku 65 lat i starszych deklaruje, że o depresji wie niewiele lub wcale. Tylko 38% badanych uważa, że depresja jest problemem zdrowotnym, który wymaga profesjonalnego leczenia. Około 58% osób w wieku 65 lat i starszych uważa, że depresja jest „normalna” i przychodzi wraz z wiekiem.

Depresja wśród osób po 65 roku życia często jest związana z chorobami przewlekłymi. Objawy depresji mogą zaostrzać przebieg już istniejących chorób, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie. Od dawna wiemy, że pomiędzy zaburzeniami nastroju a występowaniem innych chorób istnieją powiązania – choroba serca może prowadzić do depresji, a sama depresja zwiększa prawdopodobieństwo zgonu z powodu choroby serca.

Wiele przeprowadzonych badań potwierdza, że osoby starsze, u których występują objawy depresji równolegle z inną chorobą przewlekłą funkcjonują gorzej niż chorzy przewlekle bez depresji. Ma to również związek ze zwiększoną liczbą hospitalizacji i nadmiernym korzystaniem z usług systemu opieki zdrowotnej,

Należy pamiętać, że pojawienie się depresji wśród osób starszych związane jest nie tylko z czynnikami somatycznymi i przebytymi chorobami. Depresja jest również uwarunkowana psychologicznie i społecznie, dlatego wszelkie niekorzystne zmiany życiowe dokonujące się w tych sferach mogą sprzyjać powstawaniu depresji. Dużym problemem wśród osób starszych jest także samotność oraz przewlekły stres.

Stres jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, który występuje niezależnie od wieku, sytuacji materialnej czy stanu zdrowia. Osoby starsze ze względu na spadek zdolności funkcjonalnych, ograniczoną mobilność i inne problemy zdrowotne mogą odczuwać znaczne nasilenie stresu związanego z wykonywaniem codziennych obowiązków czy pełnieniem ról życiowych. Są to czynniki, które mogą nasilać już istniejącą depresję lub przyczynić się do jej rozwoju.

Na pytanie, co powoduje depresję wciąż brakuje jednoznacznej odpowiedzi. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zbadano wiele hipotez dotyczących mechanizmów jej powstania, jednak żadna z nich nie wyjaśnia w pełni istoty tego zjawiska. Obecnie przyjmuje się biopsychospołeczny model depresji, który zakłada, że powstanie tej choroby jest wynikiem złożonego oddziaływania czynników genetycznych, psychologicznych i społecznych.

Istnieją skuteczne metody leczenia depresji na każdym jej etapie. Głównym celem leczenia jest obniżenie nasilenia objawów depresyjnych, przywrócenie optymalnego poziomu funkcjonowania i zapobieganie nawrotom. Obecnie najbardziej skuteczne metody leczenia polegają na równoległym stosowaniu farmakoterapii (leki przeciwdepresyjne) i psychoterapii (oddziaływań psychologicznych). Wśród oddziaływań psychologicznych należy wspomnieć o terapii poznawczo-behawioralnej i psychoterapii interpersonalnej, które są stosowane. Niezwykle ważną rolę pełni też psychoedukacja pacjenta, jak i osób z jego najbliższego otoczenia na temat samej istoty depresji, jej przebiegu, objawów i następstw.

 • Depresja jest chorobą którą, należy leczyć
 • Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zauważasz u siebie objawy depresji
 • Zwróć uwagę na członków twojej rodziny i najbliższych – jeśli zaobserwujesz u nich objawy depresji, przekonaj ich do wizyty u profesjonalisty
 • Zrozum i naucz się wspierać osoby w depresji z twojego najbliższego otoczenia
 • Leczenie depresji powinno się rozpocząć jak najszybciej, pozwala to osiągnąć lepszy rezultat
 • Leczenie jest długotrwałe, dlatego bardzo ważna jest współpraca z lekarzem i przestrzeganie zaleceń

 

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Zielonej Górze

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub  poradnictwa obywatelskiego. 
 
Porady są udzielane osobiście w godz. 7.30-18.30 w punktach w budynku przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 
Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie OSOBIŚCIE, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość.
 
Wyjątek dotyczy osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się.
 
ZAPISY: telefonicznie pod nr 68 456 48 34 w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra, tj: poniedz. 8.30-16.00, wtorek-czwartek 8.30-15.30, piątek 8.30-15.00.
 
Możliwe jest też osobiste umówienie wizyty w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
 
Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających
 
Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) –  np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy w kontaktach między stronami:
– umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),
– proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),
– rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).
 
Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.
 
Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.
 
Nieodpłatna mediacja – jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
  
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji przez uprawnionego mediatora;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc i poradnictwo przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Wesołych Świąt

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej składa wszystkim życzenia:

zdrowych, pogodnych, rodzinnych, spełnionych, relaksujących Świąt Bożego Narodzenia oraz Szampańskiego Sylwestra.

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD) – bagaż na całe życie”

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD) – bagaż na całe życie” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Patronat nad konferencją obieli Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada br. w Zielonej Górze w Hotelu Ruben.
Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników uczelni, logopedów, pracowników socjalnych, kuratorów, rodzin zastępczych i wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z problematyką FASD.
Rejestracja uczestników od godz. 8.30 do 9.00.
W czasie konferencji swoje prelekcje wygłoszą:
prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel-„FASD – powszechna, ale wciąż mało znana choroba”
Magdalena Borkowska – KCPU- Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej „Kobieta – Alkohol – FASD”
dr n. społ. psycholog Teresa Jadczak-Szumiło „Model pomocy dla dzieci z FASD”
Prezentacja programu pilotażowego prowadzonego przez MOPS – BPiPU dotyczącego diagnozowania dzieci z FASD
dr n. med. Ewa Głuszczak – Idziakowska „Wpływ alkoholu na rozwijający się płód. Konsekwencje spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne”
Zakończenie konferencji godz. 14.00.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom www.probal.zielonagora.pl. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 20 listopada na adres poczty elektronicznej Biura: profilaktyka@mops.zgora.pl
Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz pod numerem telefonu 68 411 51 70

Program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

10 października 2023 roku w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego rusza pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA, który jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24. Do udziału w pierwszym pilotażowym roku realizacji programu zgłosiło się 1330 szkół i placówek oświatowych. Program będzie ewaluowany i rozwijany.

Program profilaktyczny jest ogólnopolski, ogólnodostępny, dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Jego zaletą jest przejrzystość, prostota i intuicyjność. Punktem wyjścia do jego powstania były wyniki badań „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w którym udział 184 tys. osób uczniowskich z całej Polski (raport z tych badań jest dostępny na stronie www.mlodeglowy.pl).

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone podczas roku szkolnego według ośmiu opracowanych scenariuszy. Program został stworzony przez specjalistki: Aleksandrę Kuberską i Martę Jagodzińską – psycholożki tworzące Emocjonalia, a także Weronikę Snoch i Angelikę Friedrich z Nastoletniego Azylu oraz Justynę Żukowską-Gołębiewską – psycholożkę, reprezentantkę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów i główną Koordynatorkę programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”.

Jakie są cele Programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”?

 • przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o towarzyszą umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
 • budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;
 • normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
 • zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
 • profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
 • edukacja i działania profilaktyczne

szczegóły na stronie: https://mlodeglowy.pl/

 

Depresja poporodowa- jak się przed nią chronić?

Narodziny Małego Człowieka mogą być źródłem wielu radości, ale też przyczyną ogromnego stresu. Możesz niepokoić się, czy będziesz umiała zająć się noworodkiem, zastanawiać się, jak zorganizować życie rodzinne, zawodowe, znaleźć czas na bycie we dwoje z partnerem. Być może zostałaś z tym wszystkim sama? Bardzo różne uczucia, często skrajne, mają prawo pojawić się w tym okresie. Możesz też być zaskoczona, że nie odczuwasz radości z narodzin dziecka, że zamiast zalewu przyjemnych uczuć, jesteś smutna i pełna obaw, lęku.
Trudne stany emocjonalne po porodzie są doświadczeniem wielu kobiet. Jeszcze do końca września w prowadzonym wspólnie z Centrum Medycznym Żelazna Przystanek Mama Centrum – profilaktyka depresji poporodowej możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.
Dla kogo? Dla kobiet w III trymestrze ciąży i tych, których dziecko nie skończyło roku, z całej Polski!
Jak można się umówić?
 
✔️ A następnie zadzwoń pod numer: 660453597.
✔️ Możesz też zapisać się na konsultacje za pomocą formularza: https://redcap.link/rejestracja-przystanekmama1
 
Konsultacje z psychologiem są BEZPŁATNE. Mogą odbyć się stacjonarnie w Szpitalu św. Zofii lub on-line. Obejrzyj spot i podaj dalej: https://youtu.be/8hnaoW6zIqA
 

Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 lipca 2023 r. Uchwałą nr 14/2023 wprowadziła następujące zmiany do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Uzupełniono definicję dostosowanego samochodu osobowego w taki sposób, że techniczne dostosowanie samochodu osobowego może umożliwiać jednoczesną podróż więcej, niż jednej osobie korzystającej z wózka inwalidzkiego.

Zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu. Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu będzie ustalana corocznie w planie finansowym PFRON.

Program będzie realizowany bezterminowo. Decyzję o zakończeniu programu podejmie Rada Nadzorcza PFRON.

Kolejne nabory zaczynać się będą od godziny 10:00 pierwszego dnia naboru, a nie o północy, jak to miało miejsce w pierwszej turze naboru.

Beneficjentami programu nie mogą być osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Wprowadzono nowe zasady rozpatrywania wniosków polegające na tym że:

po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru wniosków, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Kryteria punktowe są następujące:

 1. osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia – 1 punkt;
 2. osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia – 1 punkt;
 3. we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

 

Rozwój i wsparcie małych dzieci w spektrum autyzmu

Od pierwszych symptomów do terapii takie jest założenie projektu Fundacji Synapsis mającego na celu rozwój i wsparcie małych dzieci w spektrum autyzmu.

Z relacji rodziców osób w spektrum autyzmu wynika, że odpowiadanie na potrzeby dzieci już na wczesnym etapie rozwoju często sprawiało im problemy i stanowiło ogromne wyzwanie. Diagnoza, a tym samym odpowiedź na pytanie, z czego wynikają trudności, pozwala odnaleźć właściwy „klucz” do dobrej relacji z dzieckiem, wspierania go i do wzajemnego zrozumienia. Więcej informacji na temat rozpoznawania autyzmu u dzieci w artykule poniżej: https://dziecisawazne.pl/od-pierwszych-symptomow-do-terapii-rozwoj-i-wsparcie-malych-dzieci-w-spektrum-autyzmu/?fbclid=IwAR15pI_VrPKI66LJAgKF9-QRlOvzTBMcIoeZXgzNnmu5v41Cq-E5QYJRo90

 

Nasze dzieci w sieci- jak uczyć rozpoznawania dobrych i złych kontaktów online

Relacje w sieci mieszczą się na spektrum od zdrowych do toksycznych.

Jak możemy pomóc naszym dzieciom rozpoznać dobre relacje online i jak reagować na te złe❓

 

1. Rozmawiaj z dzieckiem o wartościach – wyjaśnij mu, że popularność mierzona w odsłonach czy liczbie obserwujących lub czy pieniądze zarabiane na aktywności online nie są ważnym, a często też przekłamanym punktem odniesienia.

2. Powiedz dziecku, że „ciało nie określa”, że każdy wygląda inaczej i każdy jest piękny i że wygląd nie jest ważnym punktem oceny.

3. Powiedz dziecku o algorytmach podtrzymujących jego uwagę poprzez podsuwanie podobnych treści. Zadbajcie wspólnie o zróżnicowane treści oglądanych przez dziecko w serwisach społecznościowych.

4. Podsuwaj dziecku pozytywne treści i wspieraj je w pozytywnych działaniach online.

Więcej informacji na stronie: https://fdds.pl/dopamina.html/?fbclid=IwAR2D86O5eqMh4MS2w1wBkfVSsj61NlXRIsdVg8o0NdOMWet9-HL7hBmj8Hc