Kompendium wiedzy na temat pomagania w sytuacji wojny

Wojna w Ukrainie sprawiła, że świat wywrócił się do góry nogami. Czujemy to wszyscy – w naszych domach jako rodzice i opiekunowie, nauczyciele w placówkach edukacyjnych, osoby pracujące w NGO.
Co robić, aby móc się w tej zmienionej rzeczywistości odnaleźć?
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zebrała informacje dotyczące adresów, miejsc, linków w których można szukać rzetelnych informacji o szkoleniach dla pomagaczy, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, materiałach przydatnych dla nauczycieli, zbiórkach, pomocy mieszkaniowej i wskazówkach dla osób goszczących u siebie osoby z Ukrainy, zatrudnianiu osób z Ukrainy i wiele innych.
 
Szczegóły na stronie:

Kursy online dla seniorów z całej Polski w ramach „Akademii Seniora Sovo”

5 stycznia 2022 r. wystartowała druga edycja cyfrowej „Akademia Seniora Sovo”. Wspólne przedsięwzięcie Fundacji Pro-Cultura oraz Fundacji Zaczyn i Fundacji AgeHub to cykl kilkudziesięciu zajęć edukacji cyfrowej otwartych dla osób 55+ z całej Polski.

W zajęciach może wziąć każda osoba 55+, która wejdzie na stronę akademii tj. Akademia Seniora – Radio Sovo. 

Zaplanowano zajęcia na temat m. in.: obsługi komunikatorów audio-video, ściąganiu przydatnych aplikacji na telefon, obsługi narzędzi google na smartfona, dokonywania e-płatności, fotografii za pomocą smartfona, ściąganiu audio i e-booków czy bezpieczeństwu w sieci. Udział w zajęciach jest bezpłatny i każda osób 55+ może wziąć w nich udział bez żadnych ograniczeń.

Wybrać można jedne, kilka lub wszystkie 10 zajęć, które odbywać się będą w kolejne styczniowe wtorki, środy i piątki godzinach 9.00-12.00. By wziąć udział w zajęciach nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania. Po zarejestrowaniu się na zajęcia uczestnik otrzyma linka do zajęć realizowanych na polskojęzycznej platformie. Po kliknięciu będzie możliwy udział w warsztacie prowadzonym przez trenera.

W jaki sposób można wziąć udział?

Wystarczy wejść na stronę i uzupełnić formularz rejestracyjny:

https://radiosovo.pl/akademia-seniora/

 

Światowy Dzień AIDS

Na świecie żyje blisko 38 mln osób zakażonych HIV. To liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. Codziennie około 6 tys. mieszkańców naszego globu zakaża się HIV, a około 4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. 

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, obecna w przestrzeni publicznej, prasie, w Internecie. Każdy, kto solidaryzuje się z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS tego dnia przypina Czerwoną Kokardkę. W tym roku hasło Rock Red Ribbon (w wolnym przekładzie przypnij, noś Czerwoną Kokardkę) wzmacnia przekaz, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, mają prawo do normalnego życia, mogą uczyć się, pracować, żyć w rodzinach, być naszymi sąsiadami, przyjaciółmi. Popularyzując symbol Czerwonej Kokardki podkreślamy jej znaczenie i symbolikę.

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.

Zakażenie HIV nie jest wyrokiem. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu (ARV) i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego spowodowało spadek zakaźności, spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych.

W Polsce po trzydziestu pięciu latach od wykrycia pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 30-35 tys. osób żyje z wirusem HIV. Duża część z tych osób nie wie o fakcie swojego zakażenia (nie zna swojego statusu serologicznego) i może nieświadomie zakażać innych. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2019 r. zakażenie stwierdzono u 25 544 osób.

Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy Wschodniej), liczby te sukcesywnie maleją. Również zaniepokojenie budzi fakt, że około 50% zakażeń jest wykrywanych w bardzo późnym stadium, często pełnoobjawowego AIDS.

Na koniec października 2020 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było około 13 351 pacjentów, w tym 96 dzieci i 48 kobiet w ciąży. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021”

Pamiętajmy, że młodzi często nie proszą o pomoc!

Badania pokazują, że młodzi ludzie należą do tych grup społecznych, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię. Zdalna edukacja, lockdown, zmiana rytmu życia, ograniczenie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi – między innymi te czynniki negatywnie wpłynęły na kondycję psychospołeczną młodzieży. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że w młodszych grupach wiekowych doszło do podwyższenia poziomu lęku, stresu czy depresji. Dla wielu społeczeństw na całym świecie w krótkiej i dłuższej perspektywie zaburzenia zdrowia psychicznego mogą stać się znaczącym problemem społecznym.

Dlatego tak ważne jest aby szybko rozpoznawać zaburzenia depresyjne, izolację, samookaleczanie się, jadłowstręt czy zaburzenia lękowe a przede wszystkim zwiększać dostępność pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla nastolatków.

Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Kampania promuje specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom.

Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day) to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.).

Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, ustanawiając je na 20 października.

Jakie cele przyświecają idei stworzenia święta mediacji:

 • promowanie wiedzy związanej z mediacją, arbitrażem, koncyliacją i innymi pokojowymi  metodami rozwiązywania konfliktów,
 • promowanie idei mediacji jako skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów w szkołach, rodzinach, zakładach pracy, instytucjach władzy,
 • przedstawienie korzyści płynących z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów,
 • doprowadzenie do ogólnoświatowej współpracy organizacji zainteresowanych obchodami święta.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.
Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.
Dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.


CO TO JEST MEDIACJA?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.
Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.


Korzyści z mediacji
• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego
porozumienia.
• Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
• Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
• Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.


Jak sprawa trafia do mediacji?

• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu
postępowania – na podstawie postanowienia sądu.
• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
Kto decyduje o wyborze mediatora?
• Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów).


Jak długo może trwać mediacja?

• Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.


 • Jak przebiega mediacja?
  • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
  • Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
  Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
  • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
  • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
  • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji,
  chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
 •  
 • W jaki sposób może zakończyć się mediacja?
  • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
  • W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do
  sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
  • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
  • Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
  • Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
  • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
  Ile kosztuje mediacja?
  • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
  • Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
  • W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).
 • Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w
  związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). 

 

Telefon zaufania dla młodych

W ramach Telefonu Zaufania Młodych dostępne jest nieopłatne konsultacje ze specjalistami dla wszystkich nastolatków i młodych dorosłych w kryzysie. W ramach wsparcia poza rozmowami telefonicznymi i czatami, młodzi ludzie mogą skorzystać z nieodpłatnego pakietu sesji z psychologiem on-line. Pakiet to pięć sesji, z których każda trwa 50 minut.

Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 04.

Więcej informacji na stronie:  https://stopdepresji.pl/?fbclid=IwAR2RnkeQ8S7XT0YMGZ2LGN4ApzX9pYlFuJDDwvvDwkyZSQt9X-0rPhNNzbw