O nas

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej w Zielonej Górze jest jedną z najstarszych w regionie organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie istnieje od 1991 roku, prowadząc działalność szkoleniową, terapeutyczną, doradczą i profilaktyczną. Jesteśmy organizacją pozarządową wpisaną na listę polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako organizacja szczególnego zaufania. Za swoją działalność otrzymaliśmy list gratulacyjny od Prezydenta RP i medal Sejmu RP. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego,  nasi przedstawiciele  zasiadają w  Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz Zielonogórskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Mamy bogate doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych i językowych, warsztatów i doradztwa z różnych obszarów tematycznych, publikacji, organizacji staży, prowadzenia grup terapeutycznych oraz terapii indywidualne dla osób uzależnionych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, głównie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszy krajowych. Współpracujemy z lokalnym samorządem, biznesem, polskimi ministerstwami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Posiadamy doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych, realizujemy projekty szkoleniowe i inicjatywy edukacyjne.Wspieramy osoby bezrobotne w znalezieniu pracy (poprzez szkolenia, doradztwo, staże, pośrednictwo pracy). Prowadzimy mediacje rodzinne, doradztwo i konsultacje specjalistów,pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym,  upowszechniamy formy  leczenia różnego rodzaju uzależnień,realizujemy warsztaty z zakresu komunikacji.

Oferujemy wsparcie doradcze i szkoleniowe dla NGO z zakresu zarządzania, finansów, HR itp.  Popularyzujemy ideę CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wspieramy działania na rzecz usprawniania kontaktów i nawiązywania współpracy  lubuskich ngo z administracją publiczną, promujemy wolontariat oraz równość płci w codziennym życiu organizacji pozarządowych.

Główne osiągnięcia LSPS:

  1. Pomoc udzielona ponad 2000 osobom (w tym m.in.  dzieciom i młodzieży, 150 osobom uzależnionym i współuzależnionym, członkom organizacji pozarządowych.)
  2. Wsparcie ponad 100 organizacji pozarządowych w ich działalności.
  3. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w zakresie problemów uzależnień oraz przemocy z uwzględnieniem doradztwa i pomocy psychologicznej
  4. Utworzenie i wspieranie działalności 10 świetlic profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
  5. Organizacja warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów – jako jeden z pierwszych podmiotów w Zielonej Górze.
  6. Przeszkolenie ponad 200 pracowników instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznych (terapeuci, psychologowie, policjanci, kuratorzy sądowi, nauczyciele).
  7. Organizacja ponad 50 różnych szkoleń tematycznych (językowych, zawodowych, ogólnorozwojowych) dla młodzieży, osób pracujących i seniorów.
  8. Zainicjowanie powstania 10 nowych organizacji pozarządowych.
  9. Utworzenie jedynej w regionie sieci organizacji pozarządowych, skupiających organizacje działające w obszarze profilaktyki oraz pierwszej w województwie sieci zrzeszającej organizacje wspierające seniorów.
  10. Promowanie idei mediacji w ramach bezpłatnych dyżurów mediatorów.

 

Statut – LSPS do pobrania

Comments Closed