Centrum Samorozwoju III Sektora

Odbiorcy projektu: Przedstawiciele, członkowie, pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego.

Czas trwania : 01.05.2011- 31.12.2011r;

W ramach projektu przedstawiciele, członkowie, pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego otrzymali wsparcie swoich działań dzięki bezpłatnej ofercie szkoleń, doradztwa oraz wsparcia animatora.

 Działania te umożliwiły wzmocnienie potencjału lubuskich organizacji pozarządowych, w zwłaszcza organizacji  z terenów wiejskich oraz  podmiotów o niewielkich  zasobach organizacyjnych, kadrowych i finansowych.

W ramach czterech rodzajów konsultacji każda organizacja mogła skorzystać ze wsparcia specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. księgowych, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy, specjalisty ds. partnerstw. W celu ułatwienia organizacjom z terenów wiejskich dostępu do doradców, część konsultacji miała formę wyjazdową, w różnych miejscowościach województwa lubuskiego. Zorganizowano 9 typów szkoleń (każde po 2 edycje), które odbyły się zarówno w Zielonej Górze jak i poza nią. Na potrzeby działania zatrudniono animator, który miał za zadanie kontaktowanie się z organizacjami i motywowanie ich do działania. Jednym z jego zadań było pobudzenie działań wzajemnościowych pomiędzy organizacjami pozarządowymi i zachęcanie do współdziałania organizacji o podobnym profilu.

Dodatkowo jedna z organizacji pozarządowych o niewielkim potencjale kadrowym i finansowym uzyskała możliwość bezpłatnego prowadzenia spraw księgowych, co było formą bezpośredniego wspierania jej działalności.

Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Comments Closed