Lubuskie Centrum Ekonomii Społecznej

Odbiorcy projektu: Członkowie organizacji pozarządowych oraz osoby chcące utworzyć podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego,

Czas trwania: od czerwca 2009 do czerwca 2010

W ramach projektu: Przedstawiciele ponad 100 organizacji pozarządowych skorzystali z następujących szkoleń:

 • Pożyczki, fundusze i granty dla spółdzielni socjalnych,
 • Komputer i internet w służbie organizacji,
 • Księgowość i zarządzanie finansami,
 • Działalność odpłatna,
 • Formalno-prawne podstawy funkcjonowania organizacji,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w podmiotach ekonomii społeczne,
 • Praktyczne aspekty współpracy z administracją publiczną,
 • Zakładanie spółdzielni socjalnych,
 • Świadczenie usług przez spółdzielnie socjalne: usługi administracyjno-biurowe,
 •  Świadczenie usług przez spółdzielnie socjalne: prowadzenie działalności profilaktyczno-terapeutycznej,
 •  Pożyczki, fundusze, granty dla spółdzielni socjalnych,

Projekt realizowany był w partnerstwie z Towarzystwem Integracji Społecznej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Comments Closed