Archiwum kategorii: Uncategorized

Zaproszenie na bezpłatną, ogólnopolską konferencję on-line pt. „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym”.

Konferencja „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym” odbędzie się 26.04.2021 i objęta jest patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Gośćmi specjalnymi będą: minister Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, Prof. Jacek Pyżalski oraz dr Szymon Grzelak.

Celem Konferencji jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji społecznej oraz ocena perspektyw skutecznej pomocy w okresie wychodzenia ze wzmożonych obostrzeń sanitarnych.

Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane tematyką pomocy dzieciom, nauczycielom i rodzicom –  szczególnie samych nauczycieli, a także psychologów, samorządowców, kuratorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz przywrócenia dobrej kondycji po lockdownie.

Harmonogram konferencji:

8.45 – rozpoczęcie, powitanie

9.00 – Jacek Pyżalski – Prof. UAM dr hab. pedagog specjalny – „Kondycja nauczycieli w kontekście pracy zdalnej”

Sesja referatów

9.45 –  Konrad Jerzy Trokowski – nauczyciel ZSK we Włocławku „Kondycja psychiczna nauczyciela i jego uczniów z praktyki czynnego belfra”

10.00 – Kinga Witek – PWSZ Tarnów Przedszkole Publiczne nr 31 „Dzieci w wieku przedszkolnym podczas pandemii. Lęki, nerwice, brak ruchu”

10.15 – Marta Korporowicz – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – „Samookaleczenia. Jak rozmawiać o tym z dziećmi”.

10.30 – Adam Domagała – przewodnik turystyczny – „Zielona szkoła to najlepsza szkoła”

10.45 – Dariusz Jakóbek – historyk, dyrektor XXXIV LO w Łodzi – „Śladami miejsc pamięci – lekcje w terenie”

11.00 – Dariusz Jan Miziołek – PCEN Rzeszów, SP nr 1 w Mrowli, nauczyciel konsultant – „Nie narzekaj – daj sobie szansę i swojemu uczniowi”

11.15 – Anna Piotrowicz – British International School Gdańsk – „Jak wzmacniać poczucie sprawstwa oraz rezyliencję u dzieci w trakcie pandemii”

11.30 – Monika Saj – Fundacja Młodych Liderów – „Świat wirtualny = świat realny. Nowa rzeczywistość oczami nastolatka”

11.45 – Jan Urmański – Stowarzyszenie Trenerów Grup Wsparcia  – „Grupy wsparcia rodziców jako narzędzie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”

12.00 – przerwa

12.15 – Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

12.30 – Szymon Grzelak – dr psychologii, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – „Kondycja psychiczna młodzieży po roku epidemii i metody jej poprawy w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej”

13.15 – pytania do prelegenta

13.30 – test pokonferencyjny dla osób chcących otrzymać certyfikat oraz głosowanie na najciekawszy referat

13.45 – zakończenie i podziękowania

Zaproszenie na konferencję projektu na temat starzenia się społeczeństwa i roli seniorów w gospodarce-SILVER SMEs

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako partner projektu SILVER SMEs*, serdecznie zaprasza na konferencję „Challenges and solutions to cope with ageing in rural Europe: the role of the Silver Economy” („Wyzwania i rozwiązania dotyczące starzejącego się społeczeństwa na obszarach wiejskich w Europie: rola sektora srebrnej gospodarki”), która stanowi podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu.

Konferencja odbędzie się w trybie online 21 kwietnia 2021 roku w godzinach 9:45 – 13:30 (język angielski; możliwe tłumaczenie na hiszpański i francuski). Podczas tego wydarzenia omówione zostaną zmiany demograficzne w Europie, w szczególności na obszarach wiejskich, zaprezentowane zostaną inspirujące inicjatywy oraz pokazane zostanie, jak polityki europejskie i regionalne mogą sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się populacji.

Program spotkania: 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-04-21-SILVER-SMEs-mid-term-conference_DraftAgenda.pdf

REJESTRACJA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxYE-KPi3V5_pNyYL56tLpMkLo43_L7457PYM3O8k-IXZwQ/viewform

*SILVER SMEs to projekt realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE (2018-2021), którego celem jest wspieranie tworzenia polityk regionalnych na obszarach wiejskich i górskich poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie opracowywania innowacyjnych produktów i usług z korzyścią dla seniorów oraz wzrost ich konkurencyjności na obszarach wiejskich poszczególnych regionów.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
 • informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miasta Zielona Góra pod nr 68 45 64 834 i poproś o umówienie na wizytę.

Nieodpłatne porady są udzielane budynku urzędu przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 17.50 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Więcej informacji https://bip.zielonagora.pl/494/Nieodplatna_pomoc_prawna/

I posiedzenie Grupy Roboczej Zdrowie w ramach Projektu DIALOG 2.0

Przedstawiciele LSPS 15.03.2021 roku wzięli udział w pierwszym spotkaniu on-line Grupy  Roboczej Zdrowie w ramach projektu DIALOG 2.0. Moderatorem spotkania był Pan Enrico Triebel z Polsko- Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych.

 Podczas spotkania podsumowano zakończony Projekt DIALOG, realizowany przez Euroregion Sprewa Nysa Bóbr, przedstawiono podejmowane aktualnie działania w tematyce transgranicznej ochrony zdrowia. Omówiono zrealizowany przez IHK Ostbrandenburg  „Polsko – Niemiecki Dzień Gospodarki Zdrowotnej”, założenia Studium n/t utworzenia Polsko – Niemieckiej Akademii Zdrowia (wnioskodawca: Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Zdrowia i Spraw Społecznych) oraz projekt „Zdrowie bez granic” (wnioskodawca: Naemi – Wilke – Stift, Guben). Przedstawiciele Euroregionu  zaprezentowali projekt DIALOG 2.0 –  cele i harmonogram realizacji. Spotkanie było także wprowadzeniem do tematu: prewencja zdrowotna w Niemczech i w Polsce podczas jego trwania  przedstawiono aktualny stan realizacji porozumienia o współpracy w zakresie transgranicznego ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyło koło 50 osób z Polski i Niemiec, które na co dzień zajmują się w swojej pracy ochroną zdrowia.  Uczestnicy  spotkania wyrazili zainteresowanie tworzeniem trwałych struktur współpracy, które ułatwią obywatelom pogranicza dostęp do usług zdrowotnych w kraju sąsiada.

 
 
 
 

Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Według WHO depresja stanowi jedno z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Szacuje się, że zmaga się z nią ok. 350 milionów ludzi na świecie. W samej tylko Polsce problem ten dotyka ok. 1,5 mln osób. Najczęściej diagnozowana jest u osób w kwiecie wieku, tzn. pomiędzy 20 a 40 r.ż. Choroba zwykle rozwija się latami, dyskretnie odbierając radość życia. Nierozpoznana i nieleczona w porę może prowadzić do samobójczej śmierci. Oprócz indywidualnego cierpienia osoby chorej, depresja jest także problemem społecznym, bowiem może prowadzić do rozpadu więzi rodzinnych i relacji z przyjaciółmi, a także niezdolności do pracy zarobkowej. Współczesna medycyna dysponuje skutecznymi metodami jej leczenia, jednak ciągle wiele osób zgłasza się po pomoc dopiero wtedy, kiedy objawy choroby uniemożliwiają im funkcjonowanie. Wynika to z jednej strony ze stereotypów na temat leczenia psychiatrycznego i niewydolnej organizacji opieki psychiatrycznej, ale także przedkładania ponad zdrowiem innych obszarów życia np. pracy. PAMIĘTAJ DEPRESJĘ MOŻNA WYLECZYĆ I WARTO SIĘGAĆ PO POMOC.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Forum Przeciw Depresji

https://forumprzeciwdepresji.pl/

Zaktualizowane instrukcje dotyczące bezpiecznego świadczenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Zaktualizowane instrukcje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące bezpiecznego świadczenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Aktualna sytuacja wymusza zmianę sposobu i form udzielanej pomocy. W celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, obecnie, szczególnie ważna jest możliwość wykorzystania zdalnych kanałów komunikacji głosowej, tekstowej i wideo, np.: rozmów telefonicznych, wideo-połączeń telefonicznych, wideokonferencji, korespondencji elektronicznej, itp. Ważne, aby poradnictwo specjalistyczne, pomimo braku możliwości kontaktu osobistego było świadczone w nieprzerwany sposób również w trybie zdalnym.

Pamiętajmy, ze w przypadku podejrzenia eskalacji przemocy należy zgłaszać Policji, która jest zobowiązana do podejmowania interwencji i reagowania na sytuacje stosowania przemocy w rodzinie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane
z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, oraz
pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy
opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest utrzymanie i bezwzględne przestrzeganie
wzmożonego reżimu sanitarnego.
1. W aktualnej sytuacji epidemicznej, szczególnie istotne jest, aby osoby doznające przemocy
mogły liczyć na wsparcie lokalnych służb i instytucji, które na co dzień zajmują się
problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dlatego też ważne jest bieżące
monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz bieżące
utrzymywanie kontaktów z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, a także osobą stosującą
przemoc w rodzinie.
2. Konieczność absolutnej ochrony i bezwzględnego bieżącego monitorowania dotyczy
sytuacji tych rodzin, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – zwłaszcza
w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy.
3. W zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych zaleca się:
a) Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego organizować zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to jest w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
 zadania zespołu interdyscyplinarnego wykonywać za pomocą zdalnych środków
komunikacji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji głosowej,
tekstowej i wideo (np.: rozmowy telefoniczne, e-maile, wideo konferencje);
 w przypadku zorganizowania posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w sposób
tradycyjny, bezwzględnie stosować podstawowe zasady reżimu sanitarnego
i zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
(m.in.: poprzez: ograniczenie czasu trwania spotkania do niezbędnego minimum,
zachowanie co najmniej 2 m dystansu pomiędzy członkami ZI, unikanie
niepotrzebnych zgromadzeń w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych,
zdezynfekowanie i umycie rąk, korzystanie z maseczek lub przyłbic, zapewnienie
swobodnego przepływu powietrza, zapewnienie dezynfekcji sprzętów i urządzeń
biurowych przed, jak i po zakończeniu spotkania oraz częste wietrzenie
pomieszczenia, w którym odbywa się posiedzenie ZI;
 zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie przyjmować, o ile
jest to możliwe, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji głosowej,
tekstowej, wideo (np.: w formie telefonicznej, e-mailowej lub wideo połączenia);
 w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez przedstawicieli: jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, informację przekazać
do Policji i ustalić dalszy tok postępowania;
 działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do wykonywania
niezbędnych zadań wynikających z ustawy (poprzez, m. in.: powoływanie grup
roboczych, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie
informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie);
 działania i prace na rzecz rodzin dotkniętych przemocą prowadzić w oparciu
o czynności i oddziaływania podejmowane przez grupy robocze.

. W zakresie działań dedykowanych rodzinom – w szczególności dzieciom, objętym
procedurą „Niebieskie Karty” zaleca się:
 monitorowanie sytuacji rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne
zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę „Niebieskie Karty”,
jak i osobom i rodzinom doświadczającym przemocy;
 jeżeli nie jest to sytuacja szczególna lub tego wymagająca, zastąpienie kontaktów
osobistych, kontaktami telefonicznymi, o ile to możliwe – przy czym z uwagi
specyfikę problemu, rozmowy należy prowadzić w sposób nie wpływający
na bezpieczeństwo osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 zobowiązanie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i będącej w procedurze
„Niebieskie Karty” do przekazywania na bieżąco informacji o swojej sytuacji
w sposób ustalony z członkiem/członkami grupy roboczej;
 utrzymywanie, w sposób ustalony z członkiem/członkami grupy roboczej, kontaktu
z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie i będącą
w procedurze „Niebieskie Karty”, w celu m.in.: motywowania do powstrzymywania
się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych
konsekwencjach stosowania przemocy;
 objęcie szczególną ochroną i konieczność bieżącego monitorowania sytuacji rodzin,
w których została wdrożona procedura „Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci
doświadczających przemocy, poprzez: systematyczne monitorowanie stanu
bezpieczeństwa dzieci, systematyczne motywowanie osób podejrzanych o stosowanie
przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informowanie
ich o konsekwencjach czynów przemocowych, utrzymywanie systematycznych
kontaktów z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu
jego bezpieczeństwa dziecka, (np.: nauczyciel, wychowawca, babcia, ciocia,
sąsiadka);
 w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszanie Policji konieczności
podjęcia interwencji w środowisku

W pandemii warto poszukać wsparcia psychologa

Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne.

Niepewność, niewiedza i związane z nimi poczucie zagrożenia towarzyszą większości z nas od początku pandemii koronawirusa. Wywołany przez nie stres może być bardzo silny. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, powinien poprosić o nią psychologa – nawet jedna konsultacja pomaga zastanowić się, co można zrobić, by minimalizować negatywny wpływ stresu na codzienne życie i funkcjonowanie. 

Warto sięgać po pomoc !

 

 

 

 

19 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tytoń zabija co roku ponad 8 milionów ludzi na całym świecie. Ponad 7 milionów tych zgonów jest spowodowanych bezpośrednim paleniem tytoniu, a około 1,2 miliona biernym paleniem przez osoby niepalące. Używanie tytoniu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć. Obchody tego Dnia zwracają uwagę nie tylko na szkodliwość palenia tytoniu, ale także zachęcają palaczy do podjęcia decyzji mających na celu wyzwolenie się z uzależnienia, jakim jest nikotynizm.

Dym nikotynowy zawiera ponad 7 tys. związków chemicznych. Co najmniej 250 wśród tych substancji jest szkodliwa, a 70 ma działanie rakotwórcze (według danych ACS). Palący papierosy wdycha smołę, radioaktywny polon, nikiel, cyjanowodór, formaldehyd, amoniak oraz tlenek węgla, który tworząc z hemoglobiną kompleks zwany karboksyhemoglobiną sprawia, że krew staje się gorzej natleniona. Substancje rakotwórcze z dymu papierosowego mogą inicjować proces nowotworowy. Nałóg ten jest przyczyną ponad 80 proc. zachorowań na raka krtani i płuca, co drugi na nowotwór gardła, co trzeci jamy ustnej i przełyku, co czwarty nowotwór wątroby, co piąty rak żołądka, co drugi przypadek raka dolnych dróg moczowych i jedno na dziesięć zachorowań na raka nosa i zatok. Dym papierosowy jest także przyczyną raka jelita grubego, odbytnicy, jajnika, trzonu macicy, trzustki, raka nerki i białaczki szpikowej. Średnio blisko 35 proc. wszystkich zgonów z powodu nowotworów można przypisać paleniu tytoniu.

Palenie bierne stanowi nie mniejszy problem, ponieważ jest również rakotwórcze. Dym unoszący się z żarzącej się końcówki papierosa jest czterokrotnie bardziej toksyczny niż ten, którym zaciąga się palacz. W zadymionym pomieszczeniu osoba niepaląca wdycha trzy razy więcej tlenku węgla, ponad 10 razy więcej nitrozamin, 15 razy więcej benzenu i nawet do 70-u razy więcej amoniaku niż podczas aktywnego palenia papierosów. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Najbardziej narażone na wpływ cudzego nałogu są dzieci, których rodzice palą w domu.

Uzależnienie od tytoniu pogarsza jakość życia, powodując choroby:

 • układu oddechowego (astmę, rozedmę płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc POCHP, zapalenie oskrzeli i płuc);
 • układu krążenia (chorobę wieńcową, zawał serca, miażdżycę naczyń krwionośnych, nadciśnienie, choroby zakrzepowo-zatorowe w tym udar mózgu, tętniaka aorty);
 • przewodu pokarmowego (wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy);
 • inne: osteoporozę, podatność na przeziębienia, alergie.

Badania przeprowadzone przez ekspertów ds. zdrowia publicznego WHO wykazały, że palacze są bardziej narażeni na ciężką chorobę z powodu COVID-19 w porównaniu z osobami niepalącymi. COVID-19 to choroba zakaźna, która atakuje przede wszystkim płuca. Palenie upośledza czynność płuc, utrudniając organizmowi walkę z koronawirusami i innymi chorobami. Tytoń jest również głównym czynnikiem ryzyka chorób niezakaźnych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzyca, które narażają osoby z tymi schorzeniami na większe ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby w przypadku COVID-19.

Rzucanie palenia to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów, czasami wymagających powtórzeń. Niektórzy przestają palić pod wpływem chwili, inni potrzebują głębokiego namysłu, długich przygotowań, specjalnych okoliczności, czy pomocy lekarza.

Pamiętaj rzucając palenie zyskujesz: 

 • już po kilku godzinach unormuje się ciśnienie krwi oraz ilość tlenu w organizmie,
 • po 24h znacznie spada ryzyko zawału sercu,
 • po kilku dniach poprawi się smak i węch,
 • do 9 miesięcy zajmie regeneracja układu oddechowego, w tym osłabienie kaszlu,
 • po 5 latach ryzyko raka płuca spadnie o 50%,
 • po 10 latach ryzyko choroby niedokrwiennej będzie takie samo jak u osób niepalących.

Pomoc w rzuceniu palenia można uzyskać w:

 • Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 801 108 108 lub 22 211 80 15. Pracujący tam konsultanci pomogą opracować plan rzucenia palenia i będą wspierać na wszystkich jego etapach. Poradnictwo jest nieodpłatne!
 • Osoby palące tytoń, które chcą rozstać się z uzależnieniem mogą skorzystać z programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP), który realizowany jest przez NFZ w woj. lubuskim.
  Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które palą papierosy. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.
 • Informacje jak rzucić palenie można uzyskać także na stronie: Jak rzucić palenie.

Mityngi internetowe Al-Anon

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one 
aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Powstały z przekonania, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana nastawienia członków rodzin może przyczynić się do leczenia całych grup.  Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Wspólnota Al- Anon oferuje:

Mityng internetowy Al-Anon-  odbywa się w każdą środę o godz. 20:00 na stronie: http://www.alanon.webd.pl/emityng/index.html

Czat dla Alateen- odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 20:00 dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. http://chat-pl.alateen.net/

Mityng internetowy Al-Anon na aplikacji Skype::https://al-anon.org.pl/mityngi-polskojezyczne-internetowe/