Archiwum kategorii: Uncategorized

Pamiętajmy, że młodzi często nie proszą o pomoc!

Badania pokazują, że młodzi ludzie należą do tych grup społecznych, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię. Zdalna edukacja, lockdown, zmiana rytmu życia, ograniczenie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi – między innymi te czynniki negatywnie wpłynęły na kondycję psychospołeczną młodzieży. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że w młodszych grupach wiekowych doszło do podwyższenia poziomu lęku, stresu czy depresji. Dla wielu społeczeństw na całym świecie w krótkiej i dłuższej perspektywie zaburzenia zdrowia psychicznego mogą stać się znaczącym problemem społecznym.

Dlatego tak ważne jest aby szybko rozpoznawać zaburzenia depresyjne, izolację, samookaleczanie się, jadłowstręt czy zaburzenia lękowe a przede wszystkim zwiększać dostępność pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla nastolatków.

Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Kampania promuje specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom.

Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day) to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.).

Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, ustanawiając je na 20 października.

Jakie cele przyświecają idei stworzenia święta mediacji:

 • promowanie wiedzy związanej z mediacją, arbitrażem, koncyliacją i innymi pokojowymi  metodami rozwiązywania konfliktów,
 • promowanie idei mediacji jako skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów w szkołach, rodzinach, zakładach pracy, instytucjach władzy,
 • przedstawienie korzyści płynących z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów,
 • doprowadzenie do ogólnoświatowej współpracy organizacji zainteresowanych obchodami święta.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.
Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.
Dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.


CO TO JEST MEDIACJA?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.
Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.


Korzyści z mediacji
• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego
porozumienia.
• Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
• Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
• Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.


Jak sprawa trafia do mediacji?

• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu
postępowania – na podstawie postanowienia sądu.
• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
Kto decyduje o wyborze mediatora?
• Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów).


Jak długo może trwać mediacja?

• Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.


 • Jak przebiega mediacja?
  • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
  • Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
  Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
  • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
  • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
  • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji,
  chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
 •  
 • W jaki sposób może zakończyć się mediacja?
  • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
  • W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do
  sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
  • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
  • Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
  • Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
  • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
  Ile kosztuje mediacja?
  • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
  • Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
  • W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).
 • Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w
  związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). 

 

Telefon zaufania dla młodych

W ramach Telefonu Zaufania Młodych dostępne jest nieopłatne konsultacje ze specjalistami dla wszystkich nastolatków i młodych dorosłych w kryzysie. W ramach wsparcia poza rozmowami telefonicznymi i czatami, młodzi ludzie mogą skorzystać z nieodpłatnego pakietu sesji z psychologiem on-line. Pakiet to pięć sesji, z których każda trwa 50 minut.

Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 04.

Więcej informacji na stronie:  https://stopdepresji.pl/?fbclid=IwAR2RnkeQ8S7XT0YMGZ2LGN4ApzX9pYlFuJDDwvvDwkyZSQt9X-0rPhNNzbw

Superwizje i szkolenia dla pracowników socjalnych

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż LSPS otrzymał grant Wojewody Lubuskiego pn.   Świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego przedstawicielom służb pomocy społecznej świadczącym pomoc klientom i podopiecznym w środowisku lokalnym – w celu udzielenia im wsparcia psychologicznego, niwelowania skutków stresu. W ramach otrzymanych środków zaplanowaliśmy dla pracowników socjalnych  superwizję indywidualną i grupową oraz szkolenia na temat radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Baza placówek pomocowych Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii KBPN zaktualizowało spis poradni odwykowych i punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 

Poniżej prezentujemy link do ogólnopolskiej bazy:

https://www.narkomania.org.pl/baza-placowek/?fbclid=IwAR26b7RiDHTCvSeMEXoAlMYJxCuDCE3kjIoZJ4bxTHqCt07c76qv9e6DOtU

Kampania edukacyjna Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie

 W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie.

Materiały filmowe dostępne są pod następującymi linkami:

 

Poradnia Dziecko w Sieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę znana jako Fundacja Dzieci Niczyje od kilku lat prowadzi edukację na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Zajmuje się pomocą dzieciom, które doświadczyły: cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie, m.in. pornografią, uwodzenia i wykorzystania seksualnego online, innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych. FDDS  Wspiera rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę. Fundacja doradza  profesjonalistom, gdy niebezpieczne sytuacje dotyczą ich uczniów, wychowanków lub klientów udzielając wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz dziecka doświadczającego zagrożeń online

Główne działania w ramach poradni to : stacjonarne i online konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, rodzinne spotkania rozwojowe, grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych, grupy psychoedukacyjne i rozwojowe, szkolenia i warsztaty.

tel.: 22 826 88 62

poradniadws@fdds.pl

 Więcej informacji na stronie:

https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=2#

Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu.

Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. W 2017 roku do nałogowego (codziennego) palenia przyznawała się niemal jedna czwarta Polaków – 24% . Należy pamiętać, że uzależnienie od palenia tytoniu niesie za sobą negatywne i poważne skutki zdrowotne, pogarsza jakość życia, powoduje liczne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe. Dym papierosowy ma również bardzo niekorzystny wpływ na urodę. Dermatolodzy mówią wręcz o „tytoniowej twarzy”. Skóra jest niedotleniona, z czasem cera staje się coraz bladsza i bardziej poszarzała. Dzieje się tak, gdyż zapalenie papierosa powoduje skurcz naczyń krwionośnych skóry utrzymujący się do 90 minut.

W 2019 roku do nałogowego (codziennego) palenia przyznaje się ponad jedna piąta Polaków – 21%. Jest to wynik mniejszy niż w poprzednim badaniu, przeprowadzonym w 2017 roku, wówczas wynosił on 24%.  Tym samym występuje tendencja spadkowa ilości osób palących nałogowo – od 2011 roku w polskim społeczeństwie jest o 10 punktów procentowych mniej palaczy. Badania pokazują, że nałogowymi palaczami częściej są mężczyźni niż kobiety (24% wobec 18%).

Na zaprzestanie palenia nigdy nie jest za późno. Osoby uzależnione od tytoniu po pomoc mogą zgłosić się do lekarza rodzinnego lub specjalistycznych poradni.

Możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy osobom palącym lub poszukującym pomocy dla swoich bliskich oferuje również Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym działająca pod numerami: 801 108 108.

 • Kto może zadzwonić: palacze, ich bliscy oraz wszyscy, którzy chcą porozmawiać o nałogu

 • Kiedy: od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19

 • Jak często: możesz dzwonić wiele razy lub umówić się na termin, w którym konsultant zadzwoni do ciebie

 • Jak długo: to ty określasz, jak długo będzie trwała rozmowa

Czego możesz się dowiedzieć

 • Jak rzucić palenie

 • Jakie są psychologiczne i biologiczne mechanizmy uzależnienia od tytoniu

 • Jak pracować nad motywacją

 • Jakie są indywidualne korzyści wynikające z rzucania palenia

 • Jak głębokie jest twoje uzależnienie

 • Jak zaplanować proces zaprzestania palenia

 • Jakie są metody zaprzestania palenia i która jest najlepsza dla ciebie

 • Jak przebiega proces zaprzestania palenia

 • Jak radzić sobie w trudnych chwilach

 • Gdzie w twojej okolicy znajdziesz poradnie dla osób rzucających palenie

 

Zaproszenie na bezpłatną, ogólnopolską konferencję on-line pt. „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym”.

Konferencja „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym” odbędzie się 26.04.2021 i objęta jest patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Gośćmi specjalnymi będą: minister Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, Prof. Jacek Pyżalski oraz dr Szymon Grzelak.

Celem Konferencji jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji społecznej oraz ocena perspektyw skutecznej pomocy w okresie wychodzenia ze wzmożonych obostrzeń sanitarnych.

Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane tematyką pomocy dzieciom, nauczycielom i rodzicom –  szczególnie samych nauczycieli, a także psychologów, samorządowców, kuratorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz przywrócenia dobrej kondycji po lockdownie.

Harmonogram konferencji:

8.45 – rozpoczęcie, powitanie

9.00 – Jacek Pyżalski – Prof. UAM dr hab. pedagog specjalny – „Kondycja nauczycieli w kontekście pracy zdalnej”

Sesja referatów

9.45 –  Konrad Jerzy Trokowski – nauczyciel ZSK we Włocławku „Kondycja psychiczna nauczyciela i jego uczniów z praktyki czynnego belfra”

10.00 – Kinga Witek – PWSZ Tarnów Przedszkole Publiczne nr 31 „Dzieci w wieku przedszkolnym podczas pandemii. Lęki, nerwice, brak ruchu”

10.15 – Marta Korporowicz – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – „Samookaleczenia. Jak rozmawiać o tym z dziećmi”.

10.30 – Adam Domagała – przewodnik turystyczny – „Zielona szkoła to najlepsza szkoła”

10.45 – Dariusz Jakóbek – historyk, dyrektor XXXIV LO w Łodzi – „Śladami miejsc pamięci – lekcje w terenie”

11.00 – Dariusz Jan Miziołek – PCEN Rzeszów, SP nr 1 w Mrowli, nauczyciel konsultant – „Nie narzekaj – daj sobie szansę i swojemu uczniowi”

11.15 – Anna Piotrowicz – British International School Gdańsk – „Jak wzmacniać poczucie sprawstwa oraz rezyliencję u dzieci w trakcie pandemii”

11.30 – Monika Saj – Fundacja Młodych Liderów – „Świat wirtualny = świat realny. Nowa rzeczywistość oczami nastolatka”

11.45 – Jan Urmański – Stowarzyszenie Trenerów Grup Wsparcia  – „Grupy wsparcia rodziców jako narzędzie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”

12.00 – przerwa

12.15 – Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

12.30 – Szymon Grzelak – dr psychologii, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – „Kondycja psychiczna młodzieży po roku epidemii i metody jej poprawy w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej”

13.15 – pytania do prelegenta

13.30 – test pokonferencyjny dla osób chcących otrzymać certyfikat oraz głosowanie na najciekawszy referat

13.45 – zakończenie i podziękowania