Archiwum kategorii: Uncategorized

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Rak szyjki macicy dotyczy blisko półtora miliona kobiet na całym świecie. Tylko w Polsce, ponad 3000 pacjentek rocznie słyszy diagnozę „RSM”. Tymczasem, jak podkreślają eksperci – wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy (w fazie przedinwazyjnej) cechuje się bardzo dobrym rokowaniem i daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, ponieważ choroba rozwija się często bezobjawowo, zostaje często wykryta w fazie zaawansowanej – trudnej do wyleczenia. Poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym pozwala na wczesne wykrycie nowotworu i podjęcie skutecznej terapii

CYTOLOGIA – to skuteczne, bezbolesne i bezpieczne badanie komórek z szyjki macicy.

Badanie cytologiczne pozwala wcześnie wykryć zmiany przednowotworowe lub raka w szyjce macicy na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wówczas leczenie jest mniej uciążliwe i daje bardzo dobre efekty, dlatego bardzo ważne jest badanie cytologiczne, na które powinny zgłaszać się kobiety, w tym także żyjące w trwałym monogamicznym związku lub od dawna samotne.

Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany przez NFZ w woj. lubuskim. 

Program adresowany jest do kobiet, które:

 • są w wieku 25-59 lat,
 • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.

 Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy

HPV – PROFILAKTYKA NASTOLATEK!

HPV – ludzki wirus brodawczaka, może być czynnikiem wywołującym m.in. raka szyjki macicy, pochwy, sromu i odbytu u kobiet oraz raka jamy ustnej, gardła, odbytu i prącia u mężczyzn. Zakażenia HPV szerzą się drogą płciową, do zakażenia dochodzi najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Szczepienia przeciwko HPV znajdują się na liście szczepień zalecanych (nieobowiązkowych) i nie są finansowane ze środków publicznych. Powinny one obejmować szczególnie osoby przed inicjacją seksualną. Obecnie uważa się, że wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV.

Szczepionka chroniąca przed rakiem szyjki macicy nie dopuszcza do infekcji w podobny sposób, jak jej odpowiedniki zapobiegające innym chorobom zakaźnym. Szczepienia są najskuteczniejsze wśród kobiet wcześniej niezakażonych HPV i dlatego szczepienia zalecane są dla młodych nastoletnich dziewcząt, jak i chłopców jeszcze przed inicjacją seksualną, u których ryzyko zakażenia HPV jest niewielkie.

Poniżej przedstawiamy listę placówek gdzie można wykonać darmową cytologie

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/491/93/Program_profilaktyki_raka_szyjki_macicy/

Niebieska Karta w praktyce- podstawowe informacje

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat procedury Niebieskiej Karty jako narzędzia przeciwdziałania przemocy.

Procedura „Niebieska Karta” została uregulowana na gruncie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Procedura „Niebieskiej Karty” zostaje wszczęta poprzez uzupełnienie formularza „A” przez jednego z przedstawicieli podmiotów określonych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. :

-Policji;
-Pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

-Oświaty (Szkoła, Przedszkole, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna itd)

-Ochrony zdrowia (Lekarz rodzinny, Szpital, Poradnia Zdrowia Psychicznego itd)

Gminnej lub Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszczęcie, prowadzenie i zakończenie procedury nie jest w żaden sposób uzależnione od zgody osoby doznającej przemocy. Podstawą wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” jest art. 9d ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

W rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez członka rodziny rozumiemy osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, osobę pozostająca we wspólnym pożyciu, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą.

Jest to bardzo szerokie rozumienie pojęcia członka rodziny. Wystarczającym warunkiem do zakwalifikowania dwóch osób jako członków rodziny jest wspólne zamieszkiwanie.

Zgłaszającym podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie może być każdy – inny członek rodziny, sąsiad, czy inna osoba będąca świadkiem takiego zdarzenia.

Najczęściej spotykane formy przemocy domowej, stanowiące przesłankę do założenia „Niebieskiej Karty” to m.in.

Stosowanie przemocy fizycznej, np. bicie, kopanie, szarpanie, popychanie policzkowanie

Stosowanie przemocy psychicznej, np.: zastraszanie, grożenie, wyzwiska, przekleństwa, poniżanie, szydzenie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, kontrolowanie/zabranianie kontaktów z innymi osobami.

Stosowanie przemocy seksualnej, np. :zmuszanie do niechcianych zachowań seksualnych,
poniżające obmacywanie, obłapywanie, zmuszanie do oglądania filmów pornograficznych.

Inne zachowania takie jak: niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania,
wynoszenie sprzętów domowych i sprzedawanie ich, nie dostarczanie środków finansowych na utrzymanie, zabieranie środków finansowych, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania narkotyków, środków odurzających.

Wszczęcie procedury „Niebieska Karta” może być przesunięte w czasie ze względu na stan zdrowia, zagrożenie życia lub zdrowia lub nieobecność osoby, co do której istnieje uzasadnione przekonanie, że została dotknięta przemocą w rodzinie.

Osoba, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, otrzymuje od osoby wszczynającej procedurę (przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów) formularz „B” – zawierający pouczenie o podstawowych informacjach dotyczących przemocy oraz wskazanie miejsc, w których osoba dotknięta zjawiskiem przemocy domowej może zwrócić się o pomoc.

Kolejnymi czynnościami jest zaproszenie na posiedzenie zespołu/grupy osoby, co do której istnieje przypuszczenie że została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wezwanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową.

W czasie spotkania z osobą, co do której istnieje przypuszczenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie wypełnia się formularz „Niebieska Karta C” – plan pomocy rodzinie.

Formularz ten zawiera przykładowe propozycje działań, takie jak: systematyczne wizyty Policji sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy, skierowanie do udziału w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych, skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Podczas spotkania z osobą doznającą przemocy możliwe jest podjęcie przez nią pewnych zobowiązań. Ich niewykonanie nie rodzi żadnych konsekwencji, a w szczególności nie jest możliwa odmowa udzielenia wsparcia takiej osobie.

W czasie spotkania z osobą, co do której istnieje przypuszczenie, że stosuje przemoc domową wypełnia się formularz „Niebieska Karta D”. Odmiennie niż w przypadku osoby doznającej przemocy. Możliwe jest podjęcie określonych działań w przypadku niewywiązywania się przez niego z zobowiązań. Bierna postawa sprawcy przemocy spowoduje zawiadomienie o stosowaniu przemocy prokuratury/Policji oraz Sądu Rodzinnego.

 

Światowy dzień AIDS

Głównym przesłaniem Światowej Organizacji Zdrowia w tegorocznym Światowym Dniu AIDS to: społeczności robią różnicę.

Według danych WHO spośród 37,9 mln osób żyjących z HIV na koniec 2018 r. 79% poddano testom, 62% poddano leczeniu, a 53% osiągnęło stłumienie wirusa HIV bez ryzyka zarażenia innych. To właśnie tysiące pracowników służby zdrowia oraz członków organizacji pozarządowych, a także chorych i ich rodzin oraz lokalnych społeczności  – przyczyniło się do tego sukcesu.

HIV to ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. Wirus namnaża się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie wykona się testu diagnostycznego, można nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS. Może też zakażać innych. Dlatego warto poddawać się testom!

Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do rozwoju AIDS, czyli zespołu nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. AIDS to końcowy etap nieleczonego zakażenia HIV. To zespół chorób atakujących osoby zakażone HIV. Zaliczamy do niego różne infekcje i rodzaje nowotworów. AIDS występuje po wielu latach trwania infekcji HIV u osób, które o swoim zakażeniu nie wiedzą. Osoby, które wiedzą o zakażeniu, objęte są terapią antyretrowirusową, która zapobiega wystąpieniu AIDS.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od 1985 r. do 31 lipca 2019 r. rozpoznano w Polsce 24 781 zakażeń HIV u obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski, natomiast 3 729 osób zachorowało na AIDS, a 1 423 chorych zmarło. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6 389 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1 877 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 4 007 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami

Zakażeniu HIV można zapobiec!

Aby uniknąć zakażenia wirusem HIV, należy wystrzegać się sytuacji, które mogą narazić na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. Ryzykowne są te sytuacje, podczas których została uszkodzona ciągłość skóry i doszło do kontaktu z płynami ustrojowymi (wydzielinami i wydalinami) zawierającymi HIV (np. krew).

 • Zachowaj ostrożność, gdy ktoś się skaleczy.
 • Zabiegi kosmetyczne i tatuaże wykonuj tylko u wykwalifikowanych osób, w sprawdzonych miejscach.
 • Nie pożyczaj maszynki do golenia, szczoteczki do zębów i innych przyborów kosmetycznych.
 • Jeśli używasz strzykawek i igieł – upewnij się, czy są sterylne.
 • Unikaj przygodnych kontaktów seksualnych.

W województwie lubuskim badanie w kierunku HIV anonimowo bezpłatnie można wykonać w:

 • Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej ul. K. Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wielkopolski Tel. 95 306 71 15
  Godziny pracy:
  wtorek 15.00 – 18.00
  Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.
  UWAGA!
   W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.
 • Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy ALDEMED Centrum Medyczne ul. Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra (I piętro, pokój nr 110) Tel. 68 320 08 94
  Godziny pracy:
  wtorek 16.30 – 18.30
  czwartek 16.30 – 18.30
  Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny prowadzony jest przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny, oddział w Zielonej Górze.
  UWAGA!
   W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.

Telefony zaufania (HIV/AIDS)

22 692 82 26*
(*do 30 grudnia 2019 r. czynny całą dobę)

800 888 448**
(**połączenie bezpłatne)

 

 

14 listopada – Światowy Dzień Cukrzycy

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba osób chorych na cukrzycę wzrosła ze 108 milionów w 1980 r. do 422 milionów w 2014 r., a do roku 2035 liczba chorych może wzrosnąć do ponad 600 mln.  W 2016 r. szacunkowo 1,6 miliona zgonów było bezpośrednio spowodowanych cukrzycą. Częstość występowania cukrzycy rośnie szybciej w krajach o średnich i niskich dochodach. Prawie połowa wszystkich zgonów związanych z wysokim poziomem glukozy we krwi występuje przed ukończeniem 70 lat. WHO szacuje, że cukrzyca była siódmym powodem zgonów w 2016 roku.

Zapobiec cukrzycy można m.in. poprzez:

 • prowadzenie prozdrowotnego trybu życia poprzez realizację zasady zdrowego żywienia, która nie tylko dostarczy wszystkich niezbędnych substancji odżywczych, ale również umożliwi utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używania tytoniu – palenie zwiększa ryzyko cukrzycy,
 • prowadzenie aktywnego trybu życia, zwiększenie aktywności ruchowej, zarówno w czasie czynności codziennego dnia np. spacer, jazda na  rowerze, wysiadanie z autobusu o 1 przystanek wcześniej, pływanie, gra w piłkę, aerobik, taniec, itd.,
 • przeprowadzanie  badań przesiewowych, które polegają na oznaczeniu poziomu cukru we krwi żylnej metodami laboratoryjnymi na czczo lub glikemii przygodnej wraz z powtórnym oznaczeniem. W razie potrzeby wykonuje się doustny test obciążenia glukozą. Badania  przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy przeprowadzane są przez lekarzy rodzinnych.

Cukrzyca to nie tylko właściwa kontrola poziomu cukru we krwi, ale również konieczność podjęcia niezbędnych zmian w dotychczasowym stylu życia.

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje 14 poradni diabetologicznych dla dorosłych i 2 poradnie diabetologiczne dla dzieci posiadające kontrakt z  Narodowym Funduszem Zdrowia

 

 

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego zwracają szczególną uwagę na problemy osób zmagających się z chorobami psychicznymi, a także jak ważne znaczenie ma edukacja w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Głównym przesłaniem Światowej Organizacji Zdrowia w tegorocznym Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest zapobieganie samobójstwom.

Według danych WHO blisko 800 000 ludzi umiera co roku na skutek samobójstwa. Samobójstwa i próby samobójcze mają efekt falowy, który wpływa na rodziny, przyjaciół, współpracowników, społeczności i społeczeństwa. Samobójstwom można zapobiec poprzez podejmowanie działań na poziomie indywidualnym, wspólnotowym i krajowym.

Zaburzenia psychiczne obejmują szeroki zakres problemów z różnymi objawami. Jednak na ogół charakteryzują się pewną kombinacją nienormalnych myśli, emocji, zachowania i relacji z innymi. Przykładami są schizofrenia, depresja, niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wynikające z nadużywania narkotyków. Wczesna diagnoza oraz odpowiednie leczenie i wsparcie są kluczowe w obliczu tak ogromnego zasięgu zjawiska oraz jego konsekwencji.

Według danych Policji w 2018 r. w Polsce 5 182 osoby dokonały zamachu samobójczego, a województwie lubuskim 153 osoby (w tym 129 mężczyzn). Najczęstszym, ustalonym powodem popełnienia samobójstwa w województwie lubuskim była choroba psychiczna/zaburzenia psychiczne. W 2018 roku z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w poradniach o profilu psychiatrycznym na terenie województwa lubuskiego leczono 45 650 osób, głównie były to zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (18 131 osób). Opieką czynną objętych zostało 12 346 osób.

Więcej informacji na temat pomocy i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej http://www.zdrowiepsychiczne.org/potrzebuje-pomocy.html

 

I Międzyrzeckie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Kierunki rozwoju i reforma psychiatrii środowiskowej były tematem I Międzyrzeckiego Forum Psychiatrii Środowiskowej , które odbyło się w piątek, 6 września, w Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.


Ideą przewodnią Forum było  podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego w  województwie lubuskim powstałych w ramach Pilotażowego Programu Ministra Zdrowia oraz promocja nowoczesnego środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej


W I Międzyrzeckim Forum Psychiatrii Środowiskowej  udział wzięli przedstawiciele NFZ, lekarze psychiatrzy, psycholodzy a także pracownicy rozmaitych placówek opiekuńczych, samorządowcy i  urzędnicy zajmujący się na co dzień ochroną służby zdrowia. Wysłuchali kilku referatów dotyczących wyzwań stojących przed współczesną psychiatrią.  

 

Zapisy do nowych grup terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

W ramach realizacji programu  finansowanego ze środków Zarządu Województwa Lubuskiego ogłaszamy nabór do grup terapeutycznych:

 • Dla osób z problemem alkoholowym – grupa ma na celu wsparcie w utrzymywaniu abstynencji, nabycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, sposobów poprawy codziennego funkcjonowania i radzenia sobie „na trzeźwo”.
 • Dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym – grupa ma na celu zdobycie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania w otoczeniu osób uzależnionych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wypracowanie zasad dbania o siebie i budowania bezpiecznych kontaktów z uzależnionym członkiem rodziny

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:

 68 444 87 73 ,  796 898 425 lub drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl

Spotkania grup będą realizowane raz w tygodniu. Oferta skierowana jest do mieszkańców Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego i nowosolskiego

Zapraszamy. Gwarantujemy anonimowość.

Dyżury specjalistów w sierpniu

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS w Zielonej Górze zaprasza na dyżury specjalistów w sierpniu w siedzibie Biura przy ul. ul. Dworcowej 31/6. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 68 327 05 18 

 

Kandydaci na rodziny zastępcze poszukiwani

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  (szukamy również RODZINY POMOCOWE, tj. takie, które zaopiekują się dziećmi, kiedy ich zawodowi opiekunowie będą przebywać na urlopie podczas wakacji. np. na miesiąc).

Jesienią rozpoczyna się kolejne szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Teraz jest dobry moment na zgłoszenie swojej kandydatury. Zapraszamy  do siedziby PCPR na niezobowiązującą rozmowę.

Więcej informacji na stronie:

http://pcprnowasol.pl/rodziny-zastepcze.html

Warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne pt. „Rozwiązywanie konfliktów, gdzie każdy jest wygrany (ang. win – win)”.

Warsztaty skierowane są do absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, którzy chcą dalej pracować nad utrwaleniem wprowadzonych zmian oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy w rodzinie, które chcą nauczyć się dobrej komunikacji i rozwiązywania konfliktów w sposób satysfakcjonujący obie strony.

Zajęcia będą realizowane w siedzibie MOPS przy ul. Długiej 13 w Zielonej Górze, poza godzinami przyjęć klientów, tj. po godzinie 15.30.

  • Zajęcia w formie warsztatów będą odbywały się w grupie liczącej do 15 osób.
 • Kontakt w sprawie rekrutacji i udziału w warsztatach:

  Marlena Narewska (osoba prowadząca warsztaty)

  tel. 068 411 50 45 w godz. 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub tel kom. 668 18 02 33 w godz. w godzinach 8.30 – 18.00 od poniedziałku do piątku

   Pełen cykl obejmuje 10 spotkań po 2 godziny realizowanych w odstępach cotygodniowych. Jest możliwe uzupełnienie spotkań grupowych spotkaniami indywidualnymi