Warsztaty dla szkół i świetlic

Oferta warsztatów dla szkół

Warsztaty realizowane przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne+ przerwa ciągiem) na terenie placówki zgłaszającej zapotrzebowanie na ich realizację. Zapotrzebowanie na realizację warsztatów przyjmowane jest przez cały wrzesień. Zapotrzebowanie składać mogą pedagodzy szkolni oraz nauczyciele wychowawcy w formie pisma zawierającego następujące dane:

  • dane szkoły wraz z bezpośrednim numerem kontaktowym do osoby odpowiedzialnej za realizację warsztatów w szkole,
  • liczba klas zgłoszonych do udziału w warsztatach,
  • przedział wiekowy uczniów w każdej klasie, oraz liczbę uczniów uczęszczających do każdej z klas,
  • krótki opis klasy uwzględniając w szczególności informacje o pełnoprawności uczniów (np jeśli do klasy uczęszcza osoba z niepełnosprawnością wzroku informacja o tym pozwoli  na dostosowanie warsztatu do jej potrzeb, np. wydrukowanie materiałów w większej czcionce czy na innym kontrastowym tle),
  • pieczęć szkoły,

Trenerzy warsztatów, każdy konspekt dostosowują do przedziału wiekowego uczestników ich specyficznych wymagań oraz liczebności grup. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów zapewnia LSPS. Warsztaty realizowane są na terenie szkoły we wcześniej ustalonym przez obie strony terminie. Nie dopuszczamy dzielenia warsztatów na części. Realizowane są one ciągiem podczas 2 godzin lekcyjnych z uwzględnieniem przerwy między zajęciami.

Oferowana tematyka warsztatów:

Profilaktyka uzależnień i zdrowy tryb życia: Warsztaty z młodzieżą  będą miały na celu pokazanie różnorodności uzależnień. Chcemy zwrócić uwagę młodzieży nie tylko na popularny nikotynizm i alkoholizm, ale coraz bardziej powszechne w ich wieku uzależnienie od gier komputerowych oraz internetowych komunikatorów. Zajęcia obejmą charakterystykę negatywnego wpływu tych środków na młodzież, zachęcenie do opóźnienia inicjacji alkoholowej i nikotynowej . Pokazanie innych możliwych sposobów spędzania czasu wolnego przyczyni się do zmniejszenia ryzyka podejmowania ryzykownych eksperymentów przez  młodzież, która ćwiczyć będzie postawy prozdrowotne i asertywną komunikację

Wolontariat: Młodzież dowie się jaką szansą na rozwój zawodowy i osobisty są dla nich działania wolontarystyczne . Uczestnicy uzyskają impuls do inicjowania działań prospołecznych w swoim środowisku lokalnym. Warsztaty będą prowadzone metodą angażującą młodzież do czynnego udziału w zajęciach. Zostanie na nich zaprezentowany wolontariat jako jedna z alternatywnych form spędzania czasu wolnego, szansy na zdobycie nowych kwalifikacji, pozyskania zatrudnienia, zdobycia w przyszłości własnych pieniędzy.

Comments Closed