Statut                                                                    Załącznik do Uchwały Walnego

Zebrania Członków Lubuskiego

Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej

w Zielonej Górze z dnia 03 czerwca 2008r.

                                             

 

 

STATUT

LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, dalej zwane „Stowarzyszeniem”, jest Stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 1. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Zielona Góra.

 

§ 2

 

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

 2. Stowarzyszenie może tworzyć świetlice profilaktyczno - terapeutyczne, kluby profilaktyczne, centra integracji społecznej i inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenia może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych   organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

 

§ 3

 

 1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.

 2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ   II

Cele i formy działania

 

§ 4

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Prowadzenie profilaktyki społecznej w zakresie zjawisk patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, przestępczość, demoralizacja dzieci i młodzieży itp.).

 2. Krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby uzależnione.

 3. Ochrona i promocja zdrowia.

 4. Współdziałanie w poszerzaniu oferty i zwiększaniu atrakcyjności imprez rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych i sportowych jako alternatywy dla pijaństwa, narkomanii, nikotynizmu, nudy i pustki duchowej.

 5. Pomoc społeczna, w szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych biedą, bezrobociem i patologią społeczną.

 6. Pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych.

 7. Działalność edukacyjna, szkoleniowa i wychowawcza.

 

Działalność Stowarzyszenia obejmuje sfery:

 1. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 2. Ochrony i promocji zdrowia.

 3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 4. Działalności charytatywnej.

 5. Promocji i organizacji wolontariatu.

 6. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 9. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

§ 5

 

Podstawową formą realizacji zamierzeń Stowarzyszenia jest społeczne oddziaływanie członków i sympatyków do poszczególnych osób, rodzin, środowisk i społeczeństwa jako całości.    

 

§ 6

 

 1. Działalność programowa obejmuje w szczególności:

 

 1. Działalność wychowawczą i informacyjną – organizowanie prelekcji, odczytów i spotkań – o wpływie alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających na zdrowie, rodzinę, bezpieczeństwo i porządek publiczny.

 2. Inspirowanie publikacji prasowych i radiowych oraz audycji telewizyjnych o tematyce trzeźwościowej, a także wydawanie i rozpowszechnianie własnego pisma oraz innych materiałów profilaktycznych.

 3. Organizowanie szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw itp.

 4. Opracowywanie i realizacja programów profilaktyki uzależnień.

 5. Organizowanie działań społecznych na rzecz profilaktyki uzależnień we współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

 6. Podejmowanie działań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społecznego, poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania patologiom społecznym.

 7. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie: świetlic profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci, klubów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych, organizowanie kolonii i zimowisk profilaktyczno – terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

 8. Tworzenie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

 9. Organizowanie i prowadzenie rodzinnych domów pomocy społecznej, punktów żywienia i pomocy rzeczowej oraz innych placówek o podobnym zakresie działania.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom  fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a ich nadawanie należy do kompetencji   Zarządu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ   III

Członkowie  Stowarzyszenia

 

§ 8

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

§ 9

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia – obywatele polscy i  cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –  które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji tych celów.

2. Osoby w wieku 13-18 lat, mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z ograniczeniami wynikającymi z „Prawa o Stowarzyszeniach”.

 

§ 10

 

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

§ 11

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

 2. prawo uczestniczenia w działalności organizacyjnej i programowej Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę.

4. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3 członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

5. Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika za statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 12

 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia  w  następujących przypadkach:

 1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka,

 2. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,

 3. śmierci członka

3. Wykluczenia z członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących wypadkach:

 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,

 2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 i w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 i ust. 3 członek  Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia, którego uchwała jest  ostateczna.

 

§ 13

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, które za swą zgodą zostanie przyjęta do  Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji jego celów.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie  wysokości oraz wspiera finansowo, rzeczowo, organizacyjnie itp. W wysokości, formie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której godność tą nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

 

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

 

A. Postanowienia ogólne

 

§ 16

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 

§ 17

 

Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym. O formie głosowania decydują większością głosów członkowie odpowiednich władz Stowarzyszenia.

 

§ 18

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz. Nie dotyczy to uchwał w sprawie  zmian Statutu Stowarzyszenia.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugim terminem powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 15 minut po pierwszym terminie.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna w trakcie kadencji może dokooptować nowych członków w przypadku rezygnacji lub śmierci dotychczasowych członków. Natomiast w przypadku  zawinionego nie wywiązania się z nałożonych obowiązków lub działania na szkodę  Stowarzyszenia Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą odwołać dotychczasowych członków, z tym, że zmiany te nie mogą przekroczyć 1/3 ilości składu władz.

 

B. Walne Zebranie

 

§ 19

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

 3. udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 4. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

 5. wybór Zarządu Stowarzyszenia,

 6. wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

 7. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

 8. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

 11. uchwalanie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich.

 
§ 20

 

1. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie:

 1. wniosku komisji Rewizyjnej,

 2. pisemnego wniosku co najmniej połowy członków lub delegatów na ostatnie Walne Zebranie,

 3. z własnej inicjatywy.

3. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem.

 

§ 21

 

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Przewodniczącego Stowarzyszenia – wybiera Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

C. ZARZĄD

 

§ 23

 

1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem składa się z 3 do 7 członków Zarządu, który na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, a  ponadto może wybrać sekretarza i skarbnika.

2. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący Stowarzyszenia.

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne.

 

§ 24

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje  przewodniczący, który jest upoważniony do składania oświadczeń woli za stowarzyszenie, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych a podczas jego nie obecności wiceprzewodniczący lub inny upoważniony  przez przewodniczącego członek Zarządu.

2. Zarząd może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

§ 25

 

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

 2. uchwalanie planów działalności i sprawozdań Stowarzyszenia,

 3. uchwalanie budżetu i bilansów rocznych Stowarzyszenia,

 4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

 5. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,

 6. kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

 7. tworzenie lub rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał o ilości etatów pracowników Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji oraz wybór przedstawicieli (delegatów) Stowarzyszenia do tych organizacji.

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami  podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz w kwartale.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie  wymagających kolektywnego działania oraz określa ich uprawnienia.

  

§ 26

 

1. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.

2. Biuro Zarządu pracuje w oparciu o regulamin, który uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Przewodniczący, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Przewodniczącego stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu.

4. Zarząd może upoważnić kierującego Biurem Zarządu do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym że zatrudnienie i zwalnianie pracowników wymaga zgody Zarządu.

 

§ 27

 

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 
 

D. Komisja Rewizyjna

 

§ 28

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,

 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,

 3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

 4. prowadzenia okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

 5. składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu  zatrudnienia.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

  

§ 29

 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

 
§ 30

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 
 

§ 31

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

 2. inne prawa majątkowe,

 3. środki pieniężne.

 4. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich,

 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

 3. dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,

 4. dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

 6. subwencji i innych dochodów.

 

§ 32

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

  

§ 33

 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

 
 

 

 ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

  

§ 35

 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej  połowy członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Walne Zebranie Członków   Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.