Historia

 

 • Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Trzeźwość" powstało 25 lipca 1991 r. (data wpisu do KRS: 25 marca 2004 r.), nawiązując  do tradycji dokonań społecznego ruchu trzeźwości, w tym do powstałego w 1919 r. Polskiego Towarzystwa Walki z Alkoholizmem "Trzeźwość".


 • Od początku istnienia uczestniczyliśmy aktywnie w tworzeniu świetlic profilaktyczno- terapeutycznych jako niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zaburzeniami emocjonalnymi, mających trudności w nauce, zagrożonych uzależnieniem  oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.


 • Organizowaliśmy szereg imprez dla dzieci i młodzieży min. spotkania mikołajkowe z paczkami świątecznymi, spotkania wigilijne z udziałem zaproszonych gości  i rodziców. Inicjowaliśmy konkursy międzyświetlicowe, konkursy rysunkowe, Dzień Dziecka, wycieczki piesze i autokarowe dla najmłodszych.

 

 • Od 1993 roku rozpoczęliśmy organizację kolonii i zimowisk dla dzieci z rodzin najuboższych i niewydolnych wychowawczo. W latach 1993-2004 zorganizowaliśmy wypoczynek dla łącznej liczby 5000 dzieci.

 

 • W 1999 r zorganizowano po raz pierwszy konkurs pod hasłem „ Młodzież przeciw uzależnieniom”. Przy współpracy Starosty powiatu zielonogórskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Zielona Góra pod honorowym patronatem Marszałka Województwa ogłosiliśmy konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno – wychowawczych . Celem  konkursu jest zwiększenie aktywności w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom, wzbogacenie metod i środków i form oddziaływania przeciwuzależnienioweg oraz kształtowanie prawidłowych, społecznie akceptowanych postaw dzieci i młodzieży i promocja zdrowego stylu życia. Konkurs organizowany jest co roku.

 

 • W 1999 roku rozpoczęliśmy wydawanie czasopisma „ Nasz Wybór „ o charakterze edukacyjnym, poświęconego profilaktyce i terapii uzależnień oraz promocji zdrowia. Na łamach pisma promowaliśmy programy terapeutyczne dla dzieci i rodziców.Podejmowaliśmy także działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu zielonogórskiego informacji na temat pomocy socjalnej i terapeutycznej dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz pomocy merytorycznej pedagogom i wychowawcom realizującym w szkołach na terenie powiatu zielonogórskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

 • Od roku 2000 udzielaliśmy pomocy socjalnej dzieciom i najbiedniejszym rodzinom.

 

 • W 2001 roku zdobyliśmy  I miejsce w kraju za program "„Pomóżmy dzieciom” w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych. Otrzymaliśmy za ten program List Gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Sejmowy  oraz nagrodę w wysokości 10 tys. euro, którą  w całości przeznaczono na wypoczynek dzieci.

 

 • W 2003 roku zainicjowaliśmy powstanie Młodzieżowych Grup Wsparcia mających za zadanie szkolenie i rozwój młodzieżowych animatorów działań profilaktycznych  w środowiskach lokalnych na terenie gmin i powiatów.


 • W latach 2000-2004 prowadziliśmy „Punkt pomocy rzeczowej”  aktywnie pozyskując dary rzeczowe, które następnie przekazywano rodzinom potrzebującym. Pomoc była skierowana głównie do mieszkańców miasta Zielonej Góry oraz gmin: Świdnica i Zielona Góra.

 

 • Dzięki środkom zdobywanym od sponsorów i w ramach poszczególnych programów w latach 2002-2004 organizowaliśmy całoroczne dożywanie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.

 

 • W 2004 roku otrzymaliśmy List Gratulacyjny od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera za niekonwencjonalne metody pracy.

 

 • W marcu 2004 r LSPS otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

 

 • Od czerwca 2008 roku na mocy decyzji Walnego Zebrania  funkcjonujemy pod nazwą Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej.