Działalność

 A oto czym się zajmujemy:
 • Organizowanie szkoleń i konferencji  w szczególności z zakresu promocji zdrowia, edukacji, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych.


 • Opracowywanie i realizacja programów profilaktyki uzależnień.


 • Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, ograniczania skutków alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań).


 • Warsztaty z zakresu komunikacji.


 • Mediacje rodzinne.


 • Zajęcia socjoterapeutyczne, sesje terapeutyczne z rodzinami oraz spotkania grup superwizyjnych.


 • Doradztwo i konsultacje specjalistów.


 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzaleźnionym.


 • Upowszechnianie form  leczenia różnego rodzaju uzależnień.


 • Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w zakresie problemów uzależnień oraz przemocy z uwzględnieniem doradztwa i pomocy psychoedukacyjnej .


 • Publikacja czasopisma  „Nasz Wybór„  poświęconego profilaktyce i terapii uzależnień oraz promocji     i zdrowia.   • „Nasz Wybór” jest jedynym takim czasopismem promującym postawy prozdrowotne oraz szeroko pojętą profilaktykę społeczną na terenie woj.lubuskiego. Posiada grono stałych czytelników, dociera do bibliotek wojewódzkich i gminnych, przesyłane jest do grona specjalistów. Wydawane jest ze środków pozyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz innych form wsparcia od 1999 roku. W tej chwili poszukujemy środków na utrzymanie ciągłości wydawnictwa. Przy tworzeniu pisma współpracuje grono specjalistów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia- lekarze, psychologowie, specjaliści terapii zależnień,socjologowie. Czasopismo zarejestrowane jest w Narodowym Ośrodku ISSN (ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego) w Warszawie pod nr ISSN 1507-6334. W dniu 12 lutego 1999 zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  pod poz. 1/99. „Nasz Wybór” funkcjonuje także na liście wydawnictw stałych z zakresu profilaktyki i problematyki uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia (www.psychologia.edu.pl).

           

 • Organizacja corocznego konkursu „ Młodzież przeciw uzależnieniom i przemocy”, którego celem jest. promocja zdrowego trybu życia i szeroko pojęta profilaktyka poprzez konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, konkursy na najlepsza gazetkę o tematyce profilaktycznej, happeningi oraz monodramy z  udziałem osób uzależnionych, organizowane w szkołach gimnazjalnych). 


 • Wspieranie  świetlic profilaktyczno – terapeutycznych ( min. w Ochli, Przylepie, Łężycach,  Starym Kisielinie , Drzonkowie, Słonem, Świdnicy) oraz pomoc w tworzeniu nowych świetlic   (doradztwo merytoryczne, szkolenia).


 • Udostępnianie materiałów i wydawnictw dotyczących uzależnień i przemocy (książki, prasa, ulotki, plakaty, kasety).


 • Uczestnictwo w kampaniach społecznych min. w ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, programach: „Przemocy –Stop” "Alkohol kradnie wolność", w Pogotowiu Ofiar Przemocy Domowej  "Niebieska Linia”.


 • Współpraca  z przez Biurem Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze,  Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,  Terenowym Komitetem Obrony Praw Dziecka  w Zielonej Górze, Polską Ligą Trzeźwości, Instytutem Psychologii Zdrowia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.


 • Bilans i rachunek wyników LSPS za 2009 rok